Råd vid algblomning

Här presenteras allmänna råd om vad man ska göra vid en algblomning och vart man kan vända sig för information om hälsofrågor.
  • Undvik badande eller onödig kontakt med vatten när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara, ytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktig hinna eller då vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna "gryn" som liknar mycket små barr. För exempel på hur vattnet kan se ut vid algblomning, se bilder på algblomningar, särskilt sidan om utseende vid olika koncentrationer.
  • En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5-1 meters djup och egenskaperna ovan är uppfyllda.
  • Har du ändå badat i algbemängt vatten skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten. Vid ögonirritation skölj ögonen med rinnande vatten.
  • Har du svalt större mängder algbemängt vatten (mer än några kallsupar) och har uttalade symtom bör sjukhus kontaktas.
  • Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap (till exempel hundar, får, kor och hästar).
  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.
  • Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
  • Meddela om du upptäcker blomningar, i första hand till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller närmaste länsstyrelses miljövårdsenhet. Gäller informationen Egentliga Östersjön (från Ålands hav till Öresund och Bälten), meddela gärna även oss genom att ringa eller skicka e-post till informationscentral.stockholm@lansstyrelsen.se.

Mer information

 

Giftinformationscentralen: vid akuta fall dygnet runt telefon 112, vid mindre akuta fall telefon 010-456 6700. www.giftinformation.se

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA): för sjuka ring 018-67 40 00, www.sva.se, eller närmaste veterinär.

Lokal sjukvårdsrådgivning: telefon 1177 eller ring nummerupplysningen. www.1177.se

Informationscentralen för Egentliga Östersjön kan lämna allmän information om algblomningar. Det mesta finns emellertid redan beskrivet på dessa sidor, telefon 010-223 11 60.

Logo 
Informationscentralen för
Egentliga Östersjön
 
 
Telefon:
010-223 11 60
E-post:
 
 

 Symptom efter bad

Diarré, illamående, kräkningar, feber, muskelsmärtor, ledsmärtor, huvudvärk, irritation av övre luftvägar, rinnande näsa, ögonirritation samt utslag som kan klia.

Symtomen kommer inom några timmar (högst 12 timmar) och varar i 1 - 2 - (3) dygn. Risk för lever- och njurpåverkan föreligger bara om man har svalt kraftigt (synligt) algbemängt vatten i stora mängder.

 Information om algblomningar

 Rapportera algblomningar