Klimatanpassning Stockholms län

Välkommen till Länsstyrelsens webbsidor om klimatanpassning. Här kan du ladda ner rapporter, få information om seminarier, kika på presentationer, hitta kunskapsunderlag och länkar till relaterade webbsidor.

På denna sida hittar du aktuell information om exempelvis kommande seminarier och pågående projekt.

Se en film om klimatanpassning i Sverige.

Aktuellt inom klimatanpassning

Lågpunktskarta och pilotprojekt för skyfallskarteringar

Länsstyrelsen har tagit fram en lågpunktskarta för hela länet för att indikera var vatten som inte kan rinna av ytledes kan samlas vid kraftigt regn. För tre kommuner har detaljerade skyfallskarteringar tagits fram för att jämföra resultatet med lågpunktskartan. Läs mer här.

REMISS: Rekommendationer för byggande vid sjöar och vattendrag i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholm har skickat ut rekommendationer för sjöar och vattendrag i länet som inte är Mälaren och Östersjön. Remissen är skickad till alla kommuner i länet. Remisstiden sträcker sig till 30 september 2016.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

Länsstyrelserna i Stockholm, Blekinge och Gotland har tagit fram en checklista att använda för att lättar ta hänsyn till klimatanpassningsperspektivet i fysisk planering. Läs mer och hitta listan här.

Rekommendationer för byggande vid Östersjön

Länsstyrelsen i Stockholm beslutade i juni 2015 om rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för bebyggelse vid Östersjön. Lägsta rekommenderad nivå för sammanhållande bostadsbebyggelse är 2,7 m i RH2000. Du hittar rapporten här.

Rekommendationer för byggande vid Mälaren

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med länsstyrelserna i Uppsala, Södermanland och Västmanland arbetat fram gemensamma rekommendationer för lägsta grundläggningsnivåer för ny bebyggelse vid Mälarens stränder. Du hittar rekommendationerna här.

Projekt "Formering av nätverk för klimatanpassning"
Projektet "Formering av nätverk för klimatanpassning" var ett halvårs förstudieprojekt (juni – december 2014) inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007-2013. Syftet var att stärka det regionala klimatanpassningsarbetet genom att skapa ett näringslivsengagemang för frågan. Detta skulle i sin tur även skapa möjligheter för näringslivet att hitta nya marknader och affärsmöjligheter inom området. Resultat från projektet hittar du här.  

Handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning till vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet.  Som en del i arbetet har Länsstyrelsen sammanställt och redovisat det arbete som sker på kommunal nivå.  Delrapportering: Sammanställning, redovisning och jämförelse av klimatanpassningsarbetet på kommunal nivå.

Slutrapportering: Handlingsplan inlämnad till regering juni 2014

För att se hur arbetet med åtgärderna föreslagna i handlingsplanen fortlöper, gå in här.

IPCC rapporten - vad innebär den för mig?

Under september 2013 presenterade FN:s vetenskapliga klimatpanel nya slutsatser om klimatets förändring. Den första delrapporten kommer att presenterades den 10 oktober 2013 under en heldagskonferens vid Tekniska nämndhuset i Stockholm där SMHI, länsstyrelserna och Stockholms Stad reder ut begreppen.

>> Material och webbsändning från seminariet

Nytt varningssystem för värmebölja

Sommaren 2013 började SMHI att vid risk för värmebölja utfärda en vädervarning. Syftet med varningen är att ge berörda aktörer möjlighet att bedriva förberedande och förebyggande arbete och därmed minska risken för negativa hälsokonsekvenser bland befolkningen.

 Ett robust samhälle - regional handlingsplan för klimatanpassning

Framsida på Handlingsplan för klimatanpassning