Dricksvatten

Tillgången på rent dricksvatten är en viktig försörjningsfråga.

I förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att bostäder ska ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål för att undvika olägenheter för människors hälsa.

Det är fastighetsägaren/brunnsägaren som ansvarar för skötseln av den egna brunnen och för kontroll av vattenkvaliteten. I ansvaret ingår att kontrollera brunnen och prov på dricksvattnet bör tas minst vart tredje år. Är fler än två fastigheter anslutna till samma brunn bör prov tas minst en gång per år.

Pumpa vatten i ett glas.

Livsmedelsverket är ny rådgivandemyndighet för enskilda dricksvattenanläggningar

Den 1 januari 2014 flyttades ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten upphävdes 31 december 2013. Det ersattes 1 januari 2014 av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Riktvärdena kommer tills vidare att vara desamma som i Socialstyrelsens allmänna råd.