Dricksvatten 

Tillgången på rent dricksvatten är en viktig försörjningsfråga.

I förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att bostäder ska ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål för att undvika olägenheter för människors hälsa.

De större vattenverken i Stockholms län har tillgång till reservkraft för att kunna fungera även vid strömavbrott.

Det är fastighetsägaren/brunnsägaren som ansvarar för skötseln av den egna brunnen och för vattenkvaliteten. I ansvaret ingår att kontrollera brunnen och prov på dricksvattnet bör tas minst vart tredje år. Är fler än två fastigheter anslutna till samma brunn bör prov tas minst en gång per år.

Pumpa vatten i ett glas.
Pumpa vatten i ett glas. Foto: Christina Fagergren

Livsmedelsverket är ny rådgivandemyndighet för enskilda dricksvattenanläggningar

Den 1 januari 2014 flyttades ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten upphävdes 31 december 2013. Det ersattes 1 januari 2014 av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Riktvärdena kommer tills vidare att vara desamma som i Socialstyrelsens allmänna råd.

För små vattenverk eller egna brunnar gäller Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17) och kungörelse (SOFS 2005:20) om ändring av dessa. Ändringen består i att det nu också finns ett riktvärde för uran i dricksvatten. Socialstyrelsen har tagit fram en handbok för enskilda brunnar.

Kontakta oss

Natalii Back
Enheten för miljöskydd
Riitta Lindström
Enheten för miljöskydd
Håkan Johansson
Enheten för miljöanalys
Enheten för miljöskydd
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00
Enheten för miljöanalys
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se