Dricksvatten 

Tillgången på rent dricksvatten är en viktig försörjningsfråga.

I förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att bostäder ska ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål för att undvika olägenheter för människors hälsa.

De större vattenverken i Stockholms län har tillgång till reservkraft för att kunna fungera även vid strömavbrott.

Pumpa vatten i ett glas.
Pumpa vatten i ett glas. Foto: Christina Fagergren

Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet för frågor som gäller dricksvatten från allmänna dricksvattenanläggningar. Verket skriver regler för hantering och kontroll samt fastställer gränsvärden för dricksvatten för vattenverk som tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Detta regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

För små vattenverk eller egna brunnar gäller Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17) och kungörelse (SOFS 2005:20) om ändring av dessa. Ändringen består i att det nu också finns ett riktvärde för uran i dricksvatten. Socialstyrelsen har tagit fram en handbok för enskilda brunnar som du hittar under Socialstyrelsens länk nedan.

Filmen har producerats med medel från Miljömålsrådet.

Kontakta oss

Natalii Back
Enheten för miljöskydd
Riitta Lindström
Enheten för miljöskydd
Håkan Johansson
Enheten för miljöanalys
Enheten för miljöskydd
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00
Enheten för miljöanalys
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se