Radon

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. För dem som är rökare är risken särskilt stor. Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att cirka 450 personer årligen dör i lungcancer orsakad av radon. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller vatten från enskild brunn.

Egenskaper

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.

Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan ett antal åtgärder för att sänka den.

Rikt- och gränsvärden

Enligt miljöbalken kan myndigheterna kräva att fastighetsägaren sänker halten under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft), som är riktvärdet för befintliga byggnader. Enligt Boverkets Byggregler är gränsvärdet för nybyggda hus 200 Bq/m3. Livsmedelsverket har fastställt ett gränsvärde på 100 Bq/l för radon i dricksvatten från allmänna anläggningar, vatten med halter över 1 000 Bq/l bedöms innebära olägenhet för människors hälsa.

Läget i länet

I länet finns områden med betydande risk för förhöjda radonhalter i marknära bostäder. I länet finns också bostäder byggda av blå lättbetong, ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial, som tillverkades mellan 1929 och 1975 och som kan ge förhöjda radonhalter. I kust- och skärgårdskommunerna kan förhöjda radonhalter i vatten vara det dominerande radonproblemet. Länsstyrelsen sammanställde under 1999 uppgifter om radonhalter i bostäder (rapport 2000:04) och dricksvatten (rapport 2000:05). Under 2006 genomfördes en uppföljande enkätstudie som även innefattar skolor och förskolor. Resultatet från studien finns att läsa här.

Nationellt tillsynsprojekt

Folkhälsomyndigheten har sammanställt resultaten från det nationella tillsynsprojektet om radon i skolor och förskolor. Kommunerna har kontrollerat förskolornas och skolornas egenkontroll med avseende på radonhalter. Rapporten visar halterna av radon i 50 procent av kommunerna, vilket motsvarar cirka 70 procent av antalet barn i förskole- och skolåldern.