Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget i uppdrag att följa upp lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft den 1 januari 2010.

Länsstyrelsen och Sametinget ska årligen göra en samlad bedömning av hur lagen efterlevs och rapportera detta till regeringen.

Länsstyrelsen ska också tillsammans med Sametinget samordna arbetet för de minoritetspolitiska målen på en nationell nivå. Detta innebär till exempel att vi kommer att genomföra informationsinsatser samt stödja kommunerna och minoriteterna i sina strävanden att upprätta samråd på kommunal nivå. Uppdraget innebär dessutom att Länsstyrelsen och Sametinget ska fördela statsbidrag till de kommuner och landsting som ingår i förvaltningsområdena.