Mänskliga rättigheter

Prideparaden 2008.

Länsstyrelsens personal ska ha goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna.

Målet är att arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska genomsyra länsstyrelsernas organisationer och verksamhet. Arbetet utgår från diskrimineringslagen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

De mänskliga rättigheterna gäller för alla

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang.

På tal om mänskliga rättigheter

Rapporten "På tal om mänskliga rättigheter" bygger på rekommendationer från två av FN:s granskningsorgan och beskriver regionala förhållanden med stöd av statistik från SCB, BRÅ och andra myndigheter. Det handlar bland annat om fattigdomsbekämpning, om bostadssituationen, om delaktighet i samhällslivet och om skyddet mot hatbrott eller andra grova övergrepp.

På tal om mänskliga rättigheter

Diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera människor utifrån deras kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck.

Den nya diskrimineringslagen beslutades 2009 och omfattar fler områden jämfört med den tidigare lagstiftningen. Med den har det blivit lättare att bekämpa diskriminering mer effektivt. Samtidigt som lagen trädde ikraft bildades en gemensam ombudsmannamyndighet, Diskrimineringsombudsmannen. Den ersätter de tidigare fyra ombudsmännen mot diskriminering (handikappombudsmannen HO, jämställdhetsombudsmannen JämO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering DO och ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning HomO).Ladda ner diskrimineringslagen

 Nationella minoriteter - rättigheter och möjligheter

 Länkar

Diskriminerings-ombudsmannen Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering som bland annat har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Justitieombudsmannen Justitieombudsmännen (JO) väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Sidan innehåller information om vad mänskliga rättigheter är, vad regeringen gör på området samt omfattande länktips

Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter
Fonden för mänskliga rättigheter samarbetar med människorättsorganisationer i Afrika och Latinamerika samt bedriver arbete i Sverige i syfte att öka kunskapen om mänskliga rättigheter

Minoritet.se 
Sidan sprider kunskap och information om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk