Lönegaranti 

Pengar
Foto: Marianne R Berlin

Länsstyrelsen ansvarar för att betala ut lönegaranti till anställda i företag som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion. Detta sker efter beslut av konkursförvaltaren eller rekonstruktören.

 

Vad innebär en konkurs eller en företagsrekonstruktion för dig som arbetstagare?

Om du är anställd på ett företag som går i konkurs eller genomgår företagsrekonstruktion omfattas du av lönegarantilagen. Det innebär att du kan få ersättning för lön eller liknande som arbetsgivaren är skyldig dig. När ett företag försätts i konkurs eller ska genomgå en rekonstruktion, utser Tingsrätten en konkursförvaltare eller rekonstruktör, som beslutar vilka personer som har rätt till lönegaranti och vilka belopp som ska betalas ut. Efter att Länsstyrelsen har fått ett skriftligt beslut av från konkursförvaltaren eller rekonstruktören betalar Länsstyrelsen ut lönegarantin.

Lönegarantin innebär också att du kan få ut din uppsägningslön under den uppsägningstid (1–6 månader) som LAS (lagen om anställningsskydd SFS 1982:80) anger. Du ska vara anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Maxbeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp (2015 uppgår detta till 178 000 kr).

 

När ska jag använda blanketten ”Försäkran”?

Innestående lön och innestående semesterersättning betalas ut utan att du behöver lämna in en försäkran.
Om konkursförvaltaren eller rekonstruktören fattat beslut om uppsägningslön, skickar Länsstyrelsen ut blanketten ”Försäkran enligt lönegarantilagen”. För att få din lönegaranti utbetald ska du skicka in en ifylld och undertecknad blankett. Den ska skickas in den 20:e i varje månad. Alla blanketter som Länsstyrelsen har skickat till dig ska fyllas i och sändas tillbaka till Länsstyrelsen. Om du i försäkran uppger att du har haft eller kommer få någon annan inkomst eller ersättning för den aktuella perioden fattar konkursförvaltaren eller rekonstruktören ett nytt beslut om uppsägningslön.

  

När du skickar in din försäkransblankett, tänk på att...

  • skicka in blanketten tidigast det datum som står angivet under ”Insändes tidigast” på respektive blankett
  • fylla i det svarsalternativ som gäller för dig, det finns sex olika alternativ
  • skriva under blanketten och ange det telefonnummer, där vi kan nå dig under dagtid
  • när du skickar in din första blankett även skickar med intyg om att du är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (gäller inte om du är 65 år eller fyller 65 under året).

>> Här finner du vanliga frågor och svar om lönegaranti.

Kontakta oss

Enheten för ekonomijuridiska frågor
010-223 10 00
Information om lönegaranti
lonegarantier punkt stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤lonegarantier punkt stockholm snabela lansstyrelsen punkt se

Utbetalningar

Vår handläggningstid är för närvarande cirka en vecka från det vi har fått in handlingar från konkursförvaltaren (rekonstruktören) eller en korrekt ifylld ”försäkran” kommit in.

 

Handläggning av lönegarantier är samordnad på sju platser i landet

Länsstyrelsen i Stockholm handlägger ärenden i konkurser eller företagsrekonstruktioner som tingsrätter som hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län beslutat om.

Länsstyrelsen i Östergötland handlägger ärenden i konkurser eller företagskonstruktioner som tingsrätter som hör till Östergötlands, Jönköpings eller Kalmars län beslutat om.

Länsstyrelsen i Skåne handlägger ärenden i konkurser eller företagsrekonstruktioner som tingsrätter som hör till Kronobergs, Blekinge och Skåne län beslutat om.

Länsstyrelsen i Västra Götaland handlägger ärenden i konkurser eller företagsrekonstruktioner som tingsrätter som hör till Hallands och Västra Götalands län beslutat om.

Länsstyrelsen i Dalarna handlägger ärenden i konkurser eller företagsrekonstruktioner som tingsrätter som hör till Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län beslutat om.

Länsstyrelsen i Västernorrland handlägger ärenden i konkurser eller företagsrekonstruktioner som tingsrätter som hör till Västernorrlands och Jämtlands län beslutat om.

Länsstyrelsen i Norrbotten handlägger ärenden i konkurser eller företagsrekonstruktioner som tingsrätter som hör till Västerbottens och Norrbottens län beslutat om.