Transport av farligt gods

Innanför tullarna i Stockholms stad råder förbud mot genomfartstransporter av farligt gods liksom förbud mot tanktransporter av giftiga kondenserade gaser, gasol och bensin. Vissa genomfartsleder är undantagna.

Länsstyrelsen i Stockholms län har i samråd med berörda myndigheter antagit rekommendationer för transport av farligt gods på vägar inom Stockholms län.

Dessa rekommendationer är avsedda för alla transporter av farligt gods enligt Myndighetens för samhällsskydd och beredskap föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

För transport av petroleumprodukter ska kortast möjliga väg från rekommenderad väg till förbrukare användas.

Primärt och sekundärt vägnät

Det rekommenderade vägnätet för transport av farligt gods är uppdelat på följande sätt:

  • Det primära vägnätet bildar stommen i det rekommenderade vägnätet och används för genomfartstrafik. Det går ofta stora mängder och olika typer av farligt gods på dessa vägar.
  • Det sekundära vägnätet är främst avsett för lokala transporter från det primära vägnätet och leverantör eller mottagare av farlig verksamhet. Det sekundära vägnätet bör inte användas för genomfartstrafik.

Sammanställning över vägar

Länsstyrelsen utfärdar varje år en sammanställning över vägar i Stockholms län. I den finns följande uppgifter:

  • allmänna föreskrifter med bruttoviktstabeller och upplysningar
  • förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa för dessa gällande lokala trafikföreskrifter
  • förteckning över kommunala gator och vägar som är upplåtna för och/eller undantagna från bärighetsklass 1
  • rekommenderade vägar för transport av farligt gods i länet detaljskisser över trafikplatser

01FS 2016 (mars 2016)
Länsstyrelsen i Stockholms läns kungörelse om sammanställning av rekommenderade vägar och lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods i Stockholms län

Rapport 2016:2
Vägvalsstyrning för transport av farligt gods – en inriktning mot en regional strategi

Faktablad 2016:4
Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods

Väginformationskartor

Länsstyrelsen ansvarar för att de väginformationskartor där bland annat rekommenderade färdvägar för transporter av farligt gods finns redovisade. Detta görs på Länsstyrelsens webb-GIS  (hittas under "Planeringsunderlag-Hälsa och säkerhet") samt på Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB).

Mer information om rekommenderade vägar och även områden och vägar som har förbud mot transporter av farligt gods kan man hitta på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida.