Regional samordning

Länsstyrelsen är geografisk områdesansvarig myndighet på regional nivå. Det innebär bland annat att Länsstyrelsen är ansvarig för sektorsövergripande samordning och information när en allvarlig olycka eller kris inträffar.

Länsstyrelsens verksamhet ska aktivt bidra till att Stockholms län ska erbjuda en trygg och säker miljö för alla som bor, vistas och verkar i regionen. Trygga och säkra levnadsvillkor är en av flera viktiga faktorer som bidrar till utvecklingen i Stockholms län genom att förstärka bilden av regionen som attraktiv för människor och företag.

För att förbättra länets krishanteringsförmåga arbetar Länsstyrelsen med

  • förebyggande insatser som minskar risken för att kriser överhuvudtaget ska inträffa.  Exempelvis ska Länsstyrelsen varje år göra en regional risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som även innehåller en bedömning av länets krishanteringsförmåga. Detta underlag syftar till att vara ett underlag för förmågehöjande åtgärder.
  • insatser som stärker samhällets förmåga att hantera kriser när de väl inträffar, till exempel att inhämta, sammanställa en samlad regional lägesbild och förmedla informationen till alla berörda aktörer. Dessutom ska Länsstyrelsen verka för att informationen till allmänheten och massmedia samordnas.

Samverkan

Länsstyrelsen ska inom sitt geografiska område vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer. Detta innebär att Länsstyrelsen i ett krisläge ska samverka med och stödja inblandade kommuner, myndigheter, organisationer och näringslivet i syfte att få till stånd samordning och en gemensam inriktning för de åtgärder som behöver vidtas, såväl före som under och efter en kris. Länsstyrelsen ska också kontinuerligt samverka med närliggande län.

Vid en kris tar Länsstyrelsen inte över de operativa myndigheternas uppgifter (räddningstjänst, polis, ambulansverksamhet och så vidare) utan har mera en samordnande roll om det så behövs.