Kärnteknisk olycka

En olycka som sker i något av världens kärnkraftverk kan påverka strålningsmiljön i Sverige.

Konsekvenserna av en olycka beror på var reaktorn finns, hur reaktorn är konstruerad - till exempel om den har inneslutning eller inte - och vilken typ av olycka som inträffat. Väder och vind spelar stor roll liksom hur väl den internationella, nationella och regionala beredskapen fungerar.

Även u-båtar, ytfartyg och satelliter kan ha kärnreaktorer ombord. Dessutom kan olyckor ske vid transporter av radioaktiva ämnen.

Länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst och sanering

Vid utsläpp eller överhängande fara för utsläpp från kärnteknisk anläggning ansvarar Länsstyrelsen för räddningstjänsten. Länsstyrelsen svarar också för saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen.

Med sanering menas i detta sammanhang det som staten ska göra för att man åter ska kunna använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom som förorenats på grund av utsläpp av radioaktiva ämnen.

Länsstyrelsens krishanteringsorganisation har ett särskilt program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen.