CBRNE-beredskap

Farliga ämnen kallas på fackspråk för CBRNE och står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) ämnen. CBRNE-hot kan omfatta såväl risk för allvarliga olyckor som risk för medvetna angrepp.

I Sverige bedömer myndigheterna att det inte finns någon risk för att CBRNE-ämnen ska användas mot svenska intressen. Förutsättningar och hotbilder kan dock ändras snabbt.

Kärnteknisk olycka

Vid händelse av en kärnteknisk olycka är Länsstyrelsen utpekad räddningsledande myndighet i de län där kraven för räddningstjänst blir uppfyllda. I detta fall handlar det om statlig räddningstjänst och inte ett övertagande av den kommunala räddningstjänsten. Länsstyrelsen är även saneringsledande myndighet efter en kärnteknisk olycka.

Länsstyrelsen har upprättat en plan för de åtgärder som kan behöva vidtas vid en kärnteknisk händelse. Presumtiva räddningsledare och saneringsledare är utsedda. I övrigt hanteras en kärnteknisk händelse enligt de rutiner som gäller för övrig krishantering."