Tryggare återvändande för personer utsatta för prostitution och människohandel

Länsstyrelsen Stockholm har sen 2011 regeringens uppdrag att samordna och utveckla insatser så att personer som är utsatta för prostitution och människohandel tryggare ska kunna återvända till sina hemländer.

Att effektivisera återvändandet syftar till att skapa förutsättningar för de utsatta att lämna prostitution, minimera riskerna för att de återigen hamnar i handeln vid hemkomsten, minska det mänskliga lidandet och öka känslan av trygghet och säkerhet.

Projekt för ett nationellt återvändandeprogram

I syfte att skapa ett permanent nationellt återvändandeprogram för den utsatta målgruppen, driver Länsstyrelsen ett återvändandeprojekt tillsammans med Internationella Migrationsorganisationen (IOM) i Helsingfors. Genom projektet, ska utsatta kunna erbjudas ett stöd i återvändandet såväl före, under hemresan samt en tid efter hemkomst. Sedan hösten 2013 omfattar projektet även personer som utsatts för människohandel för andra ändamål, såsom tvångsarbete, tiggeri, stölder med mera.

Manual för frivilligt återvändande och återintegrering för personer utsatta för människohandel och prostitution i Sverige

Övrigt arbete

Kartläggning

I syfte att skapa en bas för Länsstyrelsens arbete genomfördes 2010 en kartläggning i syfte att tillvarata befintlig kunskap och ge en överblick över olika initiativ kring återvändande. Kartläggningen redovisas i Länsstyrelsens rapport 2010:3.

Rapport "Tryggare återvändande"

Allmänna riktlinjer

Allmänna riktlinjer för bland annat återvändande har tagits fram och spridits till samtliga län, landsting och kommuner. Där får myndigheter tips och råd. Riktlinjerna för återvändande är publicerade på sidorna 33–44 i skriften "Nationella riktlinjer för arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål".

Nationella riktlinjer

 Manual för frivilligt återvändande

Information för myndigheter och frivilligorganisationer 

Att återvända hem 

 Frivilligt återvändande och återintegrering enligt trestegsmodellen