Jämställdhet

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik.

Regeringen har gett länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att verka för att den nationella jämställdhetspolitiken får genomslag i länet. På varje länsstyrelse ska det finns en särskild sakkunnig i jämställdhet som arbetar med jämställdhetsuppdraget. Uppdraget regleras av länsstyrelseinstruktionen § 5 samt de årliga regleringsbreven. Länsstyrelsen ska:

  • Integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor.
  • Genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl emot detta.
  • Integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering.

Länsstyrelsen arbetar enligt instruktionen med att utbilda alla nyanställda i jämställdhetsintegrering och mänskliga rättigheter. Vidare ges stöd till olika sakområden för jämställdhetsintegrering.

Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta har regeringen fastställt fyra långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där besluten fattas, resurserna fördelas och normerna skapas, och därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Det innebär att alla beslut som berör individer ska belysa, analysera och beakta villkoren för kvinnor och män samt för flickor och pojkar.

Länsstyrelsen har till uppgift att samordna statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att uppnå målen.