Foto: Marianne R Berlin. Tunnelbana till Akalla.
Länsstyrelsen har ett stort och brett ansvarsområde när det gäller insatser för nyanlända. Det arbetet sker till största del i samverkan med andra aktörer, som exempelvis kommuner, företag och statliga myndigheter.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.  

Samordnar statens insatser

Vi ska även medverka till att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot ensamkommande barn. Länsstyrelsens roll är att samordna statens insatser inom länen genom samverkan med andra myndigheter och organisationer, med särskilt hänsyn till barns bästa i beslut och andra åtgärder.  

Stödjer kommunerna

Länsstyrelsen har också som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet som exempelvis svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Vi ska även följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

 

Länsstyrelsernas integrationsuppdrag

  • medverkar till att det ska finnas beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända
  • stödjer kommuner i samordningen av kommunalverksamhet såsom svenskundervisning (sfi) och samhällsorientering
  • verkar för att öka regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, organisationer och företag som anordnar aktiviteter för nyanlända
  • följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regionla och lokal nivå

Integrationspolitiken fokuserar på

  • ett effektivt system för nyanländas mottagande och introduktion i samhället 
  • fler i arbete och fler företagare 
  • likvärdighet i skolan samt bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna
  • en effektiv bekämpning av diskriminering 
  • en positiv utveckling i stadsdelar med ett utbrett utanförskap 
  • en gemensam värdegrund i vårt samhälle som präglas av ökande mångfald. 

Länsstyrelsen fördelar stöd till kommuner som vill göra insatser för att främja utveckling på integrationsområdet.

> Information och ansökningsblanketter

Läs mer om länsstyrelsernas gemensamma arbete med integrationsfrågor och prenumerera på nyhetsbrevet Integration.