Tunnelbanan till Akalla
Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och ska främja samverkan mellan olika aktörer såsom kommuner, myndigheter, företag, organisationer för att uppnå de nationella integrationspolitiska målen.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.  

Vi ska även medverka till att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot ensamkommande barn. Länsstyrelsens roll är att samordna statens insatser inom länen genom samverkan med andra myndigheter och organisationer, med särskilt hänsyn till barns bästa i beslut och andra åtgärder.  

Länsstyrelsen har också som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet som exempelvis svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Vi ska även följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Integrationspolitiken fokuserar på

 • ett effektivt system för mottagande och etablering av nyanlända
 • fler i arbete och fler företagare
 • likvärdighet i skolan, förbättrade språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna
 • en effektiv bekämpning av diskriminering
 • en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap
 • en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande mångfald.

 

Länsstyrelsernas integrationsuppdrag

 • medverkar till att det ska finnas beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända
 • tecknar överenskommelser med kommuner om mottagande av nyanlända
 • förhandlar med kommuner om platser för ensamkommande flyktingbarn
 • stödjer kommuner i samordningen av kommunalverksamhet såsom svenskundervisning (sfi) och samhällsorientering
 • verkar för att öka regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, organisationer och företag som anordnar aktiviteter för nyanlända
 • följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och lokal nivå

Integrationspolitiken fokuserar på

 • ett effektivt system för nyanländas mottagande och introduktion i samhället 
 • fler i arbete och fler företagare 
 • likvärdighet i skolan samt bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna
 • en effektiv bekämpning av diskriminering 
 • en positiv utveckling i stadsdelar med ett utbrett utanförskap 
 • en gemensam värdegrund i vårt samhälle som präglas av ökande mångfald. 

Länsstyrelsen fördelar stöd till kommuner som utvecklar insatser för anvisade nyanlända (personer med uppehållstillstånd).

> Information och ansökningsblanketter

Läs mer om länsstyrelsernas gemensamma arbete med integrationsfrågor och prenumerera på nyhetsbrevet Integration.

 

 Seminarium om Bas-utbildning för korttidsutbildade

Bas-projektet