Deponering av hyra

Fysiska personer och juridiska personer som hyr bostad eller lokal kan i vissa situationer deponera hyra hos Länsstyrelsen. En deposition kan omfatta hela eller en del av hyran.

En korrekt och i rätt tid genomförd deposition får två viktiga följder för hyresgästen och hyresvärden.

 • För det första kan hyresvärden inte göra gällande att hyresrätten har blivit förverkad på grund av att det deponerade beloppet inte har betalats till hyresvärden.

 • För det andra ges hyresvärden möjlighet att komma åt beloppet genom att inom visst tid vid domstol väcka fastställelsetalan mot hyresgästen vid domstol.

  Bestämmelser om deponering av hyra finns i 12 kap. 21 § jordabalken.

  Giltiga grunder för att deponera hyra

  En hyresgäst har rätt att deponera hyra om denne anser sig

  • ha rätt till hyresreducering enligt hyreslagen på grund av hinder eller men i nyttjanderätten utan eget vållande (till exempel att hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet),  
  • ha rätt till skadestånd enligt hyreslagen,  
  • ha rätt till ersättning för att på egen bekostnad ha avhjälpt brist (exempelvis till följd av att ha utnyttjat sin självhjälpsrätt)  
  • ha en fordran på hyresvärden oberoende av om denna fordran grundar sig på hyresförhållandet, eller   
  • inte vara överens med hyresvärden om storleken på hyresbeloppet, under förutsättning att beloppet inte är bestämt i hyresavtalet.

  Hur hyra deponeras

  En hyresgäst som vill deponera hela eller en del av sin hyra ska till Länsstyrelsen inge en fullständig ansökan om deponering. Ansökan består av tre obligatoriska delar som måste inges i ett sammanhang. Länsstyrelsen kan inte bevilja hyresgästen sökt deponering innan ansökan är fullständig.

  1. Skriftlig ansökan om deponering av hyra

  En skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan om deponering av hyra ska postas eller överlämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens ansökningsblankett rekommenderas för detta. I sin ansökan ska hyresgästen ange åtminstone följande:

  - lägenhetens eller lokalens adress.

  - minst en giltig grund för deponering av hyra samt storleken av respektive krav mot hyresvärden som medför rätt till deponering (till exempel ett skadeståndskrav som uppgår till visst belopp eller hinder i nyttjanderätten som uppgår till visst belopp).

  - den månad/det kvartal från vilket avdraget på hyran görs.

  - det avdragna beloppets storlek och hyrans sista betalningsdag (förfallodag).

  - hyresvärdens namn och adress.  

  Om hyresgästen senare avser att fortsätta deponera hyra och förutsättningarna för deponering har ändrats (till exempel en annan grund för ansökan eller ändringar av belopp) bör en kompletterande ansökan inges. I annat fall räcker det vid fortsatt deponering att betala in beloppet för nästa period och tillse att det alltid finns tillräcklig säkerhet i ärendet (se mer nedan). Ansökan kan inges vid besök hos Länsstyrelsen eller skickas till följande postadress: Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för tillstånd, deponeringar, Box 22067, 104 22 Stockholm

  2.      Depositionsbelopp

  Det belopp som hyresgästen vill deponera ska inbetalas till Länsstyrelsens bankgiro nr 850-7121. Vid det första inbetalningstillfället ska i betalningsmeddelandet anges hyresgästens organisationsnummer/personnummer och namn (till exempel ”012345-6789, Aktiebolag AB”). Om hyresgästen senare fortsätter deponera hyra ska istället anges Länsstyrelsens beteckningsnummer för ärendet, den månadshyra/ kvartalshyra som omfattas av depositionen samt eventuell pants storlek (exempelvis ”208-2010-300, oktober, pant 10 000”).

  3. Säkerhet

  Vid deponering av hyra måste alltid erforderlig säkerhet ställas i form av pant eller borgen. Det som avgör hur mycket säkerhet som krävs är summan av alla depositioner i hyresgästens ärende (se tabell nedan). Säkerheten ska täcka den kostnad hyresvärden kan få för att få ut beloppet och ränta på beloppet. Säkerhet i form av pant ställs genom att hyresgästen inbetalar panten till samma bankgiro som själva depositionen. Säkerhet i form av borgen ställs genom att en fysisk person (annan person än hyresgästen) går i borgen för motsvarande belopp och borgensförbindelsen i original postas eller överlämnas till Länsstyrelsen. Påskriften ska bevittnas av två andra personer förutom borgensmannen. För borgensförbindelse kan Länsstyrelsens blankett användas.

 •  

  Summa av alla depositioner 

  Säkerhet som krävs (totalt) 

   0-22 750 kr  2000 kr
   22 751-50 000 kr  10 000 kr
   50 001-100 000 kr   20 000 kr
   100 001-250 000 kr  30 000 kr
   250 001-500 000 kr  40 000 kr

   500 001 - ... 

   

  Ytterligare 10 000 kr för varje påbörjat
  belopp om 250 000 kr

   

  Länsstyrelsens handläggning av ansökan om deponering av hyra

  Beslut att bevilja hyresgästen deponering av hyra Länsstyrelsen fattar beslut i ärende om deponering av hyra först när en ansökan är fullständig. Om Länsstyrelsen beslutar att ta emot pengarna sätts dessa in på Riksgäldens konto. Länsstyrelsens beslut skickas till hyresgästen.  

  Avslag, avvisning eller återkallelse av ansökan
  Om ansökan är ofullständig och inte kompletteras avvisas ansökan. Om skäl för deponering saknas avslås ansökan. Länsstyrelsens beslut skickas till hyresgästen. I båda fallen anses hyran inte vara betald. Detsamma gäller om hyresgästen återkallar sin ansökan innan Länsstyrelsen har hunnit fatta beslut. Om ett belopp har inbetalats till Länsstyrelsen återbetalas det till hyresgästen. För återbetalning krävs att hyresgästen skriftligen ansöker om utbetalning (se Länsstyrelsens blankett för ansökan om utbetalning).  

  Underrättelse till hyresvärden
  Samtidigt som Länsstyrelsen skickar beslut om att bevilja hyresgästen deponering av hyra skickas en underrättelse om beslutet till hyresvärden.

  Hyresvärdens agerande
  Om hyresvärden vill komma åt depositionen ska denne, inom tre månader räknat från tidpunkten för underrättelsen och hyrans förfallodag, visa  

  - att överenskommelse har träffats med hyresgästen om rätt att lyfta det deponerade beloppet, eller

  - att fastställelsetalan om rätt att lyfta det deponerade beloppet har väckts mot hyresgästen vid allmän domstol. 

   
  Om hyresvärden inte agerar inom rätt tid har hyresgästen möjlighet att skriftligen begära återbetalning av det deponerade beloppet. Ett sådant återtagande innebär inte att hyresvärden förlorar sin eventuella rätt till betalning av den hyran, utan endast att han förlorar den trygghet som depositionen utgör och att hyresgästen har skyddat sig mot vräkning.  

  Överföring av deposition till staten
  Om en deposition står kvar hos Länsstyrelsen när elva år har förflutit från tidpunkten för Länsstyrelsens beslut att ta emot den, överförs pengarna till staten.

  Att särskilt observera vid deponering av hyra

  • Även om Länsstyrelsen beviljar en hyresgäst deponering av hyra kan hyresrätten förverkas om denne mot bättre vetande eller som en stridsåtgärd deponerar en för stor del av hyran. Som exempel kan nämnas att endast en del av bostaden/lokalen har drabbats av hinder eller men, men hyresgästen ändå gör avdrag motsvarande hela hyran.  
  • Länsstyrelsen kan inte bedöma hur stor del av hyran det är skäligt att deponera. Den bedömningen ligger alltid på hyresgästens eget ansvar. Hyresgästen kan härvid anlita juridisk expertis eller vända sig till exempelvis Hyresgästföreningen.   
  • Summan av hyresgästens depositioner kan aldrig överstiga summan av kraven mot hyresvärden.  
  • Länsstyrelsens prövning av ansökan är endast av formell karaktär. Länsstyrelsen prövar inte skäligheten i det belopp hyresgästen vill deponera eller att det verkligen föreligger skäl för deponering av hyran.
  • En hyresgäst bör alltid kontrollera att det är deponering av hyra som är tillämpligt. I vissa fall är istället ärendeslaget nedsättning av pengar hos myndighet aktuellt. Se Länsstyrelsens webbplats för mer information.  
  • Bostadsrättsinnehavare kan inte deponera bostadsrättsavgift hos Länsstyrelsen med stöd av jordabalkens regler. Bostadsrättsinnehavare som vill kan vända sig till Bostadsrättsnämnden (en privat organisation) som mot avgift uttalar sig vid bostadsrättsrelaterade tvister.  
  • Deponering av hyra kan endast ske under förutsättning att hyresgästen har ett ännu pågående hyresförhållande.  
  • Moms och ränta på hyra kan inte deponeras hos Länsstyrelsen.  
  • Den del av hyran som deponeras anses såvitt avser hyresvärdens möjlighet till vräkning vara betald vid tidpunkten för Länsstyrelsens beslut. Det rekommenderas därför att ansökan om deponering av hyra görs senast en vecka innan den sista betalningsdagen (förfallodagen) för hyran.

   

  •  

   Som enskild bostadsrättsinnehavare kan du vända dig till Bostadsrättsnämnden.