Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är ett nationellt program som bryts ner på regional nivå för att nå målen för landsbygdspolitiken. Det innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är ett sjuårigt EU-program som ger aktörer och entreprenörer på landsbygden möjlighet att söka bidrag för att starta eller utvidga företag, men också för att höja kompetensen hos företagen. Landsbygdsprogrammet började gälla 2007.

De övergripande målen för landsbygdsprogrammet är att

  • förbättra konkurrenskraften och tillväxten i jord- och skogsbruket, inklusive rennäringen, och på så sätt öka sysselsättningen på landsbygden
  • ytterligare miljöanpassa det svenska jordbruket, bevara det öppna landskapet och en mångfald av växt- och djurarter
  • utveckla en varierad företagsverksamhet och därigenom göra det lättare att leva och arbeta på landsbygden.

Läs mer om nya Landsbygdsprogrammet

Jordbruksverkets webbplats