Landsbygdsprogrammet 

Vi håller nu på att avsluta Landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013.

Nästa programperiod 2014-2020 beslutas under året. Läs mer om det i rutan till höger och på Jordbruksverkets webbplats.

Nedan kan du läsa om Landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007-2013 vars övergripande mål var att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden.

Inom Landsbygdsprogrammet kan det lämnas företagsstöd och projektstöd. Företagsstöd lämnas där nyttan kommer ett enskilt företag till del. Projektstöd lämnas där nyttan av aktiviteter och investeringar kommer fler till del. Stöd till kompetensutveckling lämnas både som företagsstöd och projektstöd beroende av vem som drar nytta av insatserna.

Varje län har utarbetat en Genomförandestrategi för hur landsbygdsprogrammet ska tillämpas, se nedan.

Medel för företagsstöd och projektstöd är slut!

Landsbygdsprogrammet 2007 till 2013 är slut. Just nu arbetar vi för högtryck med att handlägga ansökningar om utbetalning som kommit in sedan tidigare. Det finns inte några medel kvar för att söka företags- och projektstöd.

Landsbygdsprogrammet och Genomförandestrategin har reviderats inför 2012.

Regeringen har beslutat om förändringar i Landsbygdsprogrammet inför 2012. Till följd av ändringarna har länets Genomförandestrategi reviderats. Den reviderade Genomförandestrategin beslutades av Länsstyrelsen den 13 februari 2012 och har skickats till Jordbruksverket för godkännande. Den finns tillgänglig i högerkolumnen och under respektive insats finns uppdaterad information.

Förändringarna i Genomförandestrategin i korthet

På nationell nivå har sammanlagt 418 miljoner kronor tillförts Landsbygdsprogrammet för att stimulera utbyggnad av bredband på landsbygden. Länsstyrelsen har förändrat avsnittet om bredband och fört in grunder för prioritering av stöd till bredbandsutbyggnad. En annan omfattande satsning är införandet av en ersättning för djurens välbefinnande. Åtgärden omfattar 180 miljoner kronor under perioden 2012 och 2013. Strategin har kompletterats med information kring detta. Stödet för rovdjursavvisande stängsel har höjts från 20 till 50 kronor/m.

Åtgärderna "Stöd till samarbete för att initiera nya produkter, processer och tekniker inom jordbruks- och livsmedelssektorn samt inom skogsbrukssektorn" och "Infrastruktur som är av betydelse för utveckling och anpassning av jord- och skogsbruket" har stängts. Vissa neddragningar och omprioriteringar mellan åtgärder har också gjorts inom programmet.

Länsstyrelsens beslut om högsta stödbelopp inom de olika åtgärderna samt vissa policyfrågor som tidigare redovisades i särskilda dokument (riktlinjer) som varit allmänt tillgängliga i anslutning till genomförandestrategin har vid denna revidering förts in i genomförandestrategin.

Genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet

Genomförandestrategin redovisar den strategiska inriktningen samt regionala mål för landsbygdens utveckling och hur Landsbygdsprogrammet samverkar med och avgränsas mot andra program som berör länets utveckling. Genomförandestrategin lyfter fram ett antal särskilt angelägna områden formulerat i fyra fokusområden: Ett diversifierat landsbygdsföretagande - lokal mat och ett öppet landskap - förnybar energi - ingen övergödning. Vissa grunder för prioritering anges också. Vidare redovisas hur kompetensutvecklingen, där Länsstyrelsen har en samordnande funktion, ska utformas så att den blir kundorienterad, efterfrågestyrd och målstyrd samt kan nå nya deltagare. Läs Genomförandestrategin för Stockholms län här till höger.

Fyra områden inom Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är indelat i fyra områden, så kallade axlar.

Målet för område 1 är att förbättra utvecklings- och konkurrenskraften hos företag inom jord- och skogsbrukssektorn. Här finns startstöd för unga jordbrukare, stöd till modernisering av jordbruksföretag, förädlingsstöd, stöd till samarbete och innovationer, samt stöd till infrastruktur av betydelse för utveckling och anpassning av jord- och skogsbruket.  

Målet för område 2 är att bevara och utveckla ett attraktivt landskap med höga natur- och kulturvärden. Här finns de olika miljöersättningarna så som skötsel av betesmarker och våtmarker.  Det finns även stöden "Utvald miljö" där Länsstyrelsen har prioriterad ett antal miljöåtgärder som är särskilt anpassade efter länets förhållanden, till exempel restaurering av betesmarker, slåtterängar och våtmarker.  

Målet för område 3 är att skapa ett mer diversifierat näringsliv och en bättre livskvalitet på landsbygden. Detta område har en bredare målgrupp än de andra två genom att stöden vänder sig till olika typer av landsbygdsföretag. Stöden kan bidra till diversifiering, affärsutveckling i mikroföretag, främjande av turistnäringen, grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden, förnyelse och utveckling i byarna, bevarande och uppgradering av natur- kulturarvet på landsbygden, samt olika former av utbildning och information  

Målet för område 4, är att stärka den lokala utvecklingen genom LEADERmetoden. Detta är en särskild metod för landsbygdsutveckling som bygger på lokala förutsättningar och initiativ i genomförandet av landsbygdsprogrammet. LEADERmetoden bygger på lokal samverkan mellan näringsliv, ideella organisationer och den offentliga sektorn för utveckling av landsbygden.  I Stockholms län pågår denna utveckling i fyra olika LEADERområden.

Kontakta oss

Enheten för lantbruksfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Förändringar i nya Landsbygdsprogrammet 2014 och 2015

 

Enligt regeringens budgetproposition kommer statens sammanlagda utgiftstak att innebära stora förändringar i genomförandet av landsbygdsprogrammet under 2014 och 2015.

Framför allt blir det färre åtgärder inom programmet under 2014. En del åtgärder får vänta till 2015 eller 2016.

Under 2014 kommer företagsstöden bara att omfatta vissa stöd för investeringar i lantbruket samt stöd för utbyggnad av bredband. Under 2015 kan ytterligare stödåtgärder öppnas för ansökan om utbetalningarna sker först under 2016.

Kompetensutveckling inom Greppa näringen och Matlandet-aktiviteter kommer att kunna genomföras. Det gäller även kompetensutvecklingsstöd direkt till rasföreningar samt tvärvillkor.

Inga beslut har ännu fattats och prioriteringarna kan komma att ändras.

Läs mer

 >> Om nya Landsbygdsprogrammet hos Jordbruksverket

 

Mer information om Landsbygdsprogrammet

Läs mer om Landsbygdsprogrammet