Biodling

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för bitillsynen i länen Stockholm,  Gotland, Södermanland, Uppsala och Västmanland. Biodlingen i Sverige regleras av lagstiftning som främst syftar till att minska effekterna av bisjukdomar, främja pollineringen samt produktionen och saluföringen av honung. 
Bi på blomma

Anmäl din uppställningsplats

Var tredje år ska alla som håller bin anmäla uppställningsplatser för sina bin. År 2018 är det dags igen men skaffar du bin för innan dess anmäler du uppställningsplats på en gång. Anmäl också den nya platsen när du flyttar bisamhällen till en ny plats.   

>> Anmäl innehav av bisamhällen via formulär här.

Alternativt kan du skriva ut en pappersblankett via Jordbruksverkets webbsida. Blanketten skickar du till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Att: Johanna Lindström
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Bekämpning av bisjukdomar

Länsstyrelsen, Jordbruksverket, bitillsynsmän, biodlare och biodlarföreningar arbetar tillsammans för att hålla bisamhällena friska och förhindra att allvarliga bisjukdomar sprids. Eftersom smittspridningen inte känner administrativa gränser är det viktigt med samverkan.

Som biodlare är du enligt svensk lagstiftning skyldig att…

… anmäla uppställningsplatserna för dina samhällen till Länsstyrelsen.

… begära att bitillsynsmannen besiktigar ditt bisamhälle och beslutar om samhällen, redskap och tomma kupor kan flyttas över en församlingsgräns.

… ge tillträde för distriktets bitillsynsman vid utbrott av amerikansk yngelröta i ditt närområde, eller inför att du ska flytta samhällen. Detta gäller även fastighetsägaren om det inte är du.

… hjälpa bitillsynsmannen vid besiktning om hen begär det.

… anmäla till bitillsynsman eller Länsstyrelsen om du misstänker att ditt eller någon annans samhälle har amerikansk yngelröta eller trakékvalster.

… följa bitillsynsmans beslut vad gäller samhället, kupor och redskap.

Om du är godkänd biodlare ska du få en besiktning av alla dina samhällen på våren inför säsongen. Det är du som ska kontakta bitillsynsmannen och begära besiktning.

Bitillsyn

Bitillsynsmannen är en person som är utsedd (förordnad) av Länsstyrelsen i samråd med de lokala biodlarföreningarna. Hens uppdrag från Länsstyrelsen är att utföra tillsyn i ett eller flera distrikt som hen tilldelas, enligt den lagstiftning som finns. Tveka inte att ringa din bitillsynsman om du är osäker på dina bins hälsa. Tillsynsmännen undersöker alltid bigårdar där det finns misstanke om yngelröta eller varroakvalster och ansvarar för att smittade bisamhällen och bibostäder förintas. De ska besiktiga dina bisamhällen innan du flyttar dem över en församlingsgräns. Det är du som ska begära besiktning innan du genomför flytten. Bitillsynsmannen ska även besiktiga vildbisamhällen/svärmar om det finns risk för att det är smittat av amerikansk yngelröta. I ett smittförklarat område ska man anta att den risken finns. Bitillsynsmannens beteckning är den beteckning som förekommer i lagstiftningen och Länsstyrelsen i Stockholm följer lagstiftningens benämning fastän den kan tyckas väldigt gammaldags. Naturligtvis finns det både kvinnor och män som är bitillsynsmän, jämför beteckningen ombudsman.

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för bitillsynen. Vi utser och samordnar bitillsynsmännen, i dialog med övriga länsstyrelser och Jordbruksverket, och anger omfattningen av bitillsynsdistrikt.

Statens jordbruksverk leder bekämpningen av amerikansk yngelröta och varroakvalster nationellt. De ansvarar för lagstiftningen och anvisningarna för bitillsynsmännens uppdrag samt följer hur sjukdomarna uppträder och sprider sig. Eftersom bakterien Paenibacillus larvae vilken orsakar amerikansk yngelröta och varroakvalster, som förekommer i lagstiftningen, är mycket livskraftiga och svåra att bekämpa och utrota smittförklarar Jordbruksverket församlingar med stöd av bisjukdomsförordningen.

Distrikt och kontaktuppgifter

I länkarna till höger hittar du information om distriktens indelning i ditt län enligt kommun eller församling och kontaktuppgifter till ordinarie bitillsynsman samt ersättare. Om du är tveksam om vem du ska kontakta kan du ringa till Länsstyrelsen eller din biodlarförening.

 Biodling, Heidi Sjöberg. Foto: Länsstyrelsen.

Kontakta din bitillsynsman för besiktning

Se till att boka tid för besiktningar av dina bisamhällen så att din bitillsynsman har möjlighet att planera sitt arbete. Du som är godkänd biodlare måste ha en besiktning av din bigårdar under våren innan du kan börja flytta dina samhällen.  

 

Läs mer om nationella honungsprogrammet, införsel av bin och humlor till Sverige, pollinering, med mera på Jordbruksverkets hemsida, här >>

 

Hitta bitillsynsdistrikt och kontaktuppgifter via webbkarta

Utsnitt av Länsstyrelsens kartskikt i webbGIS om bitillsyn 

Du kan hitta ditt distrikt och bitillsynsmännens kontaktuppgifter via Länsstyrelsens karttjänst (webbGIS). För att ladda upp kartan måste du ha programvaran Silverlight samt använda denna i webbläsaren Firefox eller Explorer.

>> Länk till GIS-kartan

>> Länk till instruktionsfilm på Youtube om hur du gör 

Baslinjestudie om bisjukdomar

Vilda bisamhällen/Bisvärmar

Drabbas du av en bisvärm i din bostad eller något annat utrymme bör du kontakta bitillsynsmannen i ditt område. Bitillsynsmannen ska bedöma om infångning av bina ingår i hans uppdrag att förhindra spridning av amerikansk yngelröta. Smitta behöver som regel befaras endast om något bisamhälle smittat av amerikansk yngelröta påträffats under det innevarande eller föregående kalenderåret inom ett avstånd av 3 km. Bitillsynsmannens arbete betalas med statliga medel. Om bitillsynsmannen inte misstänker någon risk kontaktar du ditt försäkringsbolag eller det företag som ditt försäkringsbolag har skadedjursavtal med.  Läs mer om bin på Jordbruksverkets webbplats till höger.

 

 

Arbeta med bihälsa!

Friska bisamhällen klarar att rensa ut sjuka individer och därför är det av stor vikt att främja bisamhällets hälsa. Det är mycket viktigt att använda rena kupor, vax, ramar och redskap. Varroakvalster leder till följdsjukdomar och försvagar bisamhället vilket gör att det också lättare blir offer för amerikansk yngelröta. Bekämpningen av varroakvalster gör du som biodlare regelbundet under biodlingsåret. Genom att vara medlem i en biodlarförening får du tillgång till bra utbildningar för detta och mycket annat, och kan följa biodlingsåret tillsammans med andra biodlare. Samtidigt bidrar du till föreningarnas mycket viktiga roll i arbetet med att främja bihälsa och hindra sjukdomar.

Det är du som biodlare som i det praktiska arbetet med bina håller smittorna stångna.

Länsstyrelsen önskar en fin biodlingssäsong!

 

 

 

 

 

 

Bin på ram. Foto: Heidi Sjöberg.