Biodling

Från den 1 juli 2012 har Länsstyrelsen i Stockholm ansvaret för bitillsynen även i Gotlands, Södermanlands, Uppsalas och Västmanlands län. Biodlingen i Sverige regleras av lagstiftning som främst syftar till att minska effekterna av bisjukdomar, främja pollineringen samt produktionen och saluföringen av honung. 

Bikupa

Baslinjestudie om bisjukdomar

Anmälan om uppställningsplats

År 2015 är det dags för alla biodlare i regionen att på nytt anmäla sina uppställningsplatser till Länsstyrelsen i Stockholms län. Sista dag för denna anmälan är 31 mars 2015

>> Anmäl innehav av bisamhällen via formulär.

Alternativt kan du skriva ut en pappersblankett via Jordbruksverkets webbsida. Blanketten skickar du till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Att: Heidi Sjöberg
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Organisation för bekämpning av bisjukdomar

Statens jordbruksverk leder centralt bekämpningen av amerikansk yngelröta och varroakvalster. De följer angreppens uppträdande och spridning samt utfärdar föreskrifter och anvisningar om bekämpning. Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar och anger bland annat omfattning av tillsynsdistrikt och utser tillsynsmän samt svarar för kontakterna med dessa. Tillsynsmannen är den lokala myndigheten. Landet är uppdelat i cirka 600 tillsynsdistrikt och en bitillsynsman svarar för det praktiska bekämpningsarbetet i vart och ett av dessa.  Biodlaren själv har också ett ansvar att förebygga och hindra spridning av smittsamma bisjukdomar till och inom Sverige.  

Bitillsyn

Huvuduppgiften för bitillsynsmännen är att fastställa eventuell förekomst av amerikansk yngelröta och varroakvalster. Tillsynsmännen undersöker alltid bigårdar där misstanke om yngelröta eller varroakvalser föreligger och ansvarar för att förinta smittade bisamhällen och bibostäder. Jordbruksverket kan med stöd av bisjukdomsförordningen förklarat församlingar för smittade av varroa och yngelröta. Detta innebär även att man alltid skall misstänka att exempelvis ett vildbisamhälle kan vara smittat.  

Tillsynsmännen besiktigar och utfärdar också flyttningstillstånd för bisamhällen när dessa ska flyttas över en församlingsgräns.

Distrikt och kontaktuppgifter

I länkarna till höger hittar du information om distriktens indelning och kontaktuppgifter till ordinarie bitillsynsman samt dennes ersättare där det finns.

2015 finns det en del nya namn på ordinarie bitillsynsmän eller ersättare för dessa. Vissa distrikt har fortfarande vakanser. Är du tveksam till vem du ska kontakta kan du ringa och rådfråga bitillsynsman i angränsande distrikt.

Följande kommuner har flyttats till annat distrikt i kontaktlistorna: Upplands-Väsby (AB9), Täby (AB7), Danderyd (AB7). Även Hedvig Eleonora, Oskars och Engelbrekt församlingar i Stockholm stad har flyttats till AB7 och östra delen av Värmdö församling (småöarna) har flyttats till AB11.

Kontakta din bitillsynsman för besiktning

Se till att boka tid för besiktningar av dina bisamhällen så att din bitillsynsman har möjlighet att planera sitt arbete. Du som är godkänd biodlare måste ha en besiktning av din bigårdar under våren innan du kan börja flytta dina samhällen.  

Tveka inte heller att ringa din bitillsynsman i fall du är osäker på dina bins hälsa. Sjukdomen amerikansk yngelröta ska anmälas direkt till bitillsynsmannen som vidtar åtgärder.  

Hitta bitillsynsdistrikt och kontaktuppgifter via webbkarta

Utsnitt av Länsstyrelsens kartskikt i webbGIS om bitillsyn 

Du kan hitta ditt distrikt och bitillsynsmännens kontaktuppgifter via Länsstyrelsens karttjänst (webbGIS). För att ladda upp kartan måste du ha programvaran Silverlight samt använda denna i webbläsaren Firefox eller Explorer.

>> Länk till GIS-kartan

>> Länk till instruktionsfilm på Youtube om hur du gör 

Vilda bisamhällen/Bisvärmar

Drabbas du av en bisvärm i din bostad eller något annat utrymme bör du kontakta bitillsynsmannen i ditt område. Bitillsynsmannen ska bedöma om infångning av bina ingår i hans uppdrag att förhindra spridning av amerikansk yngelröta. Smitta behöver som regel befaras endast om något bisamhälle smittat av amerikansk yngelröta påträffats under det innevarande eller föregående kalenderåret inom ett avstånd av 3 km. Bitillsynsmannens arbete betalas med statliga medel. Om bitillsynsmannen inte misstänker någon risk kontaktar du ditt försäkringsbolag eller det företag som ditt försäkringsbolag har skadedjursavtal med.  Läs mer om bin på Jordbruksverkets webbplats till höger.

 Utbrott av Amerikansk yngelröta

Utbrott 2015

Salems församling, Stockholms län

Vårfruberga-Härads församling, Södermanlands län.

Tofta församling, Gotlands län.

Fröjel församling, Gotlands län.

Ansvariga bitillsynsmän kommer att kontakta berörda biodlare i närområdet.

Provsvar från SLU visade att det förmodade utbrottet av amerikansk yngelröta i Strängnäs församling i Södermanlands län i själva verket var ett fall av säckyngel.

Utbrott 2014

Viklau Vänge församling, Gotlands län.

Lunda församling, Nyköpings kommun, Södermanlands län.

Väte och Hejde församlingar samt Guldrupe socken (Vänge församling), Gotlands län.

Kolsva församling, Köpings kommun, Västmanlands län.

Össeby garn socken, Vallentuna kommun i Stockholms län.

Uppdaterad 2 september 2015.

 

 Läs mer om bin