Biodling

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för bitillsynen i Stockholms,  Gotlands, Södermanlands, Uppsalas och Västmanlands län. Biodlingen i Sverige regleras av lagstiftning som främst syftar till att minska effekterna av bisjukdomar, främja pollineringen samt produktionen och saluföringen av honung. 

Bi på blomma

Anmäl din uppställningsplats

Var tredje år ska du anmäla uppställningsplats för dina bin. År 2018 är det dags igen men skaffar du bin för innan dess anmäler du uppställningsplats på en gång.  

>> Anmäl innehav av bisamhällen via formulär.

Alternativt kan du skriva ut en pappersblankett via Jordbruksverkets webbsida. Blanketten skickar du till:

Länsstyrelsen i Stockholms län
Att: Heidi Sjöberg
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Bekämpning av bisjukdomar

Statens jordbruksverk leder centralt bekämpningen av amerikansk yngelröta och varroakvalster. De följer angreppens uppträdande och spridning samt utfärdar föreskrifter och anvisningar om bekämpning. Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar och anger bland annat omfattning av tillsynsdistrikt och utser tillsynsmän samt svarar för kontakterna med dessa. Tillsynsmannen är den lokala myndigheten. Landet är uppdelat i cirka 600 tillsynsdistrikt och en bitillsynsman svarar för det praktiska bekämpningsarbetet i vart och ett av dessa.  Biodlaren själv har också ett ansvar att förebygga och hindra spridning av smittsamma bisjukdomar till och inom Sverige.  

Bitillsyn

Huvuduppgiften för bitillsynsmännen är att fastställa eventuell förekomst av amerikansk yngelröta och varroakvalster. Tillsynsmännen undersöker alltid bigårdar där misstanke om yngelröta eller varroakvalser föreligger och ansvarar för att förinta smittade bisamhällen och bibostäder. Jordbruksverket kan med stöd av bisjukdomsförordningen förklarat församlingar för smittade av varroa och yngelröta. Detta innebär även att man alltid skall misstänka att exempelvis ett vildbisamhälle kan vara smittat.  

Tillsynsmännen besiktigar och utfärdar också flyttningstillstånd för bisamhällen när dessa ska flyttas över en församlingsgräns.

Distrikt och kontaktuppgifter

I länkarna till höger hittar du information om distriktens indelning och kontaktuppgifter till ordinarie bitillsynsman samt eventuell ersättare. Är du tveksam till vem du ska kontakta kan du ringa och rådfråga bitillsynsman i angränsande distrikt.

Följande kommuner har flyttats till annat distrikt i kontaktlistorna: Upplands-Väsby (AB9), Täby (AB7), Danderyd (AB7). Även Hedvig Eleonora, Oskars och Engelbrekt församlingar i Stockholm stad har flyttats till AB7 och östra delen av Värmdö församling (småöarna) har flyttats till AB11.

Kontakta din bitillsynsman för besiktning

Se till att boka tid för besiktningar av dina bisamhällen så att din bitillsynsman har möjlighet att planera sitt arbete. Du som är godkänd biodlare måste ha en besiktning av din bigårdar under våren innan du kan börja flytta dina samhällen.  

Tveka inte heller att ringa din bitillsynsman i fall du är osäker på dina bins hälsa. Sjukdomen amerikansk yngelröta ska anmälas direkt till bitillsynsmannen som vidtar åtgärder.  

Hitta bitillsynsdistrikt och kontaktuppgifter via webbkarta

Utsnitt av Länsstyrelsens kartskikt i webbGIS om bitillsyn 

Du kan hitta ditt distrikt och bitillsynsmännens kontaktuppgifter via Länsstyrelsens karttjänst (webbGIS). För att ladda upp kartan måste du ha programvaran Silverlight samt använda denna i webbläsaren Firefox eller Explorer.

>> Länk till GIS-kartan

>> Länk till instruktionsfilm på Youtube om hur du gör 

Baslinjestudie om bisjukdomar

Vilda bisamhällen/Bisvärmar

Drabbas du av en bisvärm i din bostad eller något annat utrymme bör du kontakta bitillsynsmannen i ditt område. Bitillsynsmannen ska bedöma om infångning av bina ingår i hans uppdrag att förhindra spridning av amerikansk yngelröta. Smitta behöver som regel befaras endast om något bisamhälle smittat av amerikansk yngelröta påträffats under det innevarande eller föregående kalenderåret inom ett avstånd av 3 km. Bitillsynsmannens arbete betalas med statliga medel. Om bitillsynsmannen inte misstänker någon risk kontaktar du ditt försäkringsbolag eller det företag som ditt försäkringsbolag har skadedjursavtal med.  Läs mer om bin på Jordbruksverkets webbplats till höger.