Strandskyddsdispens - beslut och överprövning

De flesta ansökningar om strandskyddsdispens prövas av kommunen. Länsstyrelsen är skyldig att granska alla dispenser och har möjlighet att överpröva kommunens beslut.

I vissa fall är det Länsstyrelsen som prövar dispensansökningar som första instans, bland annat inom statliga naturreservat och vissa andra skyddade områden.

Kommunens beslut om dispens

När en kommun beslutar att medge strandskyddsdispens ska de skicka en kopia till Länsstyrelsen, enligt 19 kap. 3 a § miljöbalken.

Länsstyrelsen granskar och kan överpröva

Länsstyrelsen är enligt lag skyldig att granska alla dispenser och har tre veckor på sig att avgöra om kommunens beslut ska överprövas, räknat från den dag då beslutet kom till Länsstyrelsen. Kommunens beslut kan också överklagas av vissa andra parter.

Överprövning eller överklagande

Den som sökt strandskyddsdispens måste själv försäkra sig om att kommunens dispensbeslut inte är överprövat eller överklagat. Påbörja inte några åtgärder innan beslutet har vunnit laga kraft. Inget besked kommer att lämnas till sökanden eller kommunen om att dispensen inte har överprövats eller överklagats.

En dryg månad efter kommunens beslutsdatum kan den som vill kontrollera om ett dispensbeslut har överprövats eller överklagats kontakta Länsstyrelsen.

Om beslutet överprövas av Länsstyrelsen

Om beslutet överprövas av Länsstyrelsen kommer ett besked att lämnas till sökanden och kommunen i form av ett delbeslut. Vi kommer sedan att bedöma om kommunens dispensbeslut har följt strandskyddslagstiftningen.

Den som har fått en dispens överprövad kan yttra sig i ärendet, skicka fotografier och andra handlingar till Länsstyrelsen. Det blir då en del av vårt beslutsunderlag. Ange alltid ärendets diarienummer och fastighetsbeteckningen. Det går bra att maila, faxa eller posta in underlaget. Tänk på att allt som skickas in till Länsstyrelsen blir offentliga handlingar, som vem som helst kan begära att få se.

Länsstyrelsen har inte möjlighet att göra en besiktning i alla ärenden. Endast om ärendet är svårt att avgöra utan ett platsbesök genomför vi ett sådant. Sökanden kan vara med vid besiktningen, om så önskas.

Länsstyrelsen kan efter överprövningen fatta beslut om att:

 • inte upphäva kommunens beslut om dispens
 • upphäva kommunens beslut
 • göra ändringar i beslutet.

I samtliga fall meddelas såväl sökanden som kommunen om utgången i ärendet. Om beslutet går sökanden emot kan denne överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.

Länsstyrelsens beslut om dispens

I vissa fall är det Länsstyrelsen som prövar dispensansökningar som första instans, bland annat inom statliga naturreservat och vissa andra skyddade områden som inrättats av Länsstyrelsen.

I normala fall ger Länsstyrelsen kommunen möjlighet att yttra sig i ärendet innan en ansökan prövas. Om Länsstyrelsens beslut går sökanden emot kan denne överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.

Innehåll i ansökan till Länsstyrelsen

Ansökan om strandskyddsdispens ska vara skriftlig och bör innehålla:  

 • sökandens namn, adress, telefon och e-postadress
 • fastighetsbeteckning, kommun och fastighetsägare
 • beskrivning av de åtgärder som planeras
 • redogörelse för de särskilda skäl för dispens som sökanden vill åberopa
 • karta med aktuellt område inritat (situationsplan), samt skiss eller ritning över planerad byggnad, anläggning eller anordning.

I de få fall Länsstyrelsen i egenskap av första instans prövar ansökan om strandskyddsdispens och sökanden även har anmält vattenverksamhet, samordnas de båda prövningarna för att förenkla för sökanden, som får ett beslut från Länsstyrelsen.  

Avgift

Sökanden betalar en ansökningsavgift för strandskyddsdispens, oavsett om dispens medges eller inte.

Tillämplig lagstiftning

 • 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken.
 • 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
 • 7 kap 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

 

Kontakta kommunen i första hand om strandskyddsdispens.

Kontakta Länsstyrelsen för strandskyddsdispens i naturreservat och andra av Länsstyrelsen skyddade områden.

 Har kommunens beslut överprövats eller överklagats?

En dryg månad efter det att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens kan du kontrollera om ärendet ska överprövas av Länsstyrelsen eller om någon överklagat beslutet.

Kontakta
Enheten för planfrågor
010-223 10 00

eller via e-post
stockholm@lansstyrelsen.se