Strandskyddsdispenser i länet 2012 - statistik

Under år 2012 meddelade kommunerna i Stockholms län totalt 1 096 strandskyddsdispenser, fördelade på 839 beslut.

Länsstyrelsen överprövade 210 (19 procent) av dem.
Figuren nedan visar utfallet av Länsstyrelsens granskning och överprövning av dispenser som medgivits av kommunerna under år 2012. Som jämförelse var andelen upphävda dispenser i hela landet ca 7,5 procent.
Diagram över utfallet av Länsstyrelsens granskning och överprövning av kommunernas dispenser 2012.

Dispenser upphävda år 2012, efter kategori  

  • brygga/pir: 35 procent
  • tillbyggnader (inklusive altaner): 32 procent
  • bostadshus (både permanent & fritid): 17 procent
  • båthus: 3 procent
  • väg/bro: 3 procent
  • anläggning turism/camping/stugor/hotell: 2 procent
  • friluftsanordningar: 1 procent
  • övrigt: 8 procent   

Överklaganden

Många av Länsstyrelsens överprövningsbeslut överklagas till Mark- och miljödomstolen (MMD) vid Nacka Tingsrätt och vissa vidare till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea Hovrätt.

Under år 2012 blev utfallet i meddelade domar från MMD att Länsstyrelsens beslut bekräftades i 34 fall (94 procent), medan Länsstyrelsens beslut ändrades beträffande tomtplats i två fall (6 procent).

Inget av Länsstyrelsens beslut att upphäva en dispens upphävdes av domstolen. Cirka 15 domar från MMD överklagades till MÖD av sökanden, men ingen fick prövningstillstånd.

I MMD prövas alla giltiga överklaganden.  

Under år 2012 medgav Länsstyrelsen själv, i egenskap av första instans, dispens för 33 åtgärder (92 procent) och avslog 3 åtgärder (8 procent), fördelat på 35 beslut.

Motsvarande statistik i hela landet

Enligt Naturvårdsverket medgav landets kommuner tillsammans 4 944 dispenser under år 2012. Länsstyrelserna upphävde 371 av dessa eller ca 7,5 procent.

Siffrorna för upphävanden är dock osäkra, eftersom samtliga ärenden inte var avgjorda vid tidpunkten för inrapportering till Naturvårdsverket. Motsvarande andel var i Stockholms län ca 8 procent, vilket däremot är den slutgiltiga siffran.  

Landets länsstyrelser medgav 528 dispenser (88 procent) under år 2012. Totalt avslogs 75 ansökningar (12 procent). Motsvarande siffror för Länsstyrelsen i Stockholms Län är 33 medgivna dispenser (92 procent) och 3 avslag (8 procent).