Länsstyrelsens översyn av det utvidgade strandskyddet

Länsstyrelsen är klar med sin översyn av det utvidgade strandskyddet i Stockholms län.

Generellt strandskydd gäller för land- och vattenområdet inom 100 meter från strandlinjen. Länsstyrelserna har dock möjlighet att utvidga strandskyddet upp till 300 meter. Utvidgning ska ske om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

I samband med den förändrade strandskyddslagstiftning som trädde i kraft sommaren 2009 (prop. 2008/09:119) beslutade regeringen att länsstyrelserna ska se över de utvidgade strandskyddsområdena. Översynen görs för att skälen för dagens utvidgade strandskyddsområden inte alltid är klargjorda och för att få en bättre anpassning till strandskyddets syften.

Nya beslut har fattas

Arbetet i Stockholms län har i första hand inriktats på att göra en översyn av de områden som sedan tidigare omfattats av utvidgat strandskydd. Avsikten har varit att ett beslut om utvidgat strandskydd ska fattas per kommun. I arbetet har Länsstyrelsen samarbetat med bland andra länets kommuner.  

Förslag till beslut om det utvidgade strandskyddets omfattning har skickats ut på remiss till bland annat berörd kommun och organisationer. I remisserna gavs tillfälle att lämna synpunkter på beslutsförslagen. Remisserna delgavs berörda sakägare och organisationer genom kungörelse i ortstidning. Förslagen har även hållits tillgängliga på Länsstyrelsen samt på plats i respektive kommun. Alla inkomna synpunkter har bearbetats.  

Länsstyrelsen har under 2014 löpande fattat nya beslut om utvidgat strandskydd för alla aktuella kommuner. I och med att Länsstyrelsen fattat de sista besluten i november är Länsstyrelsens översyn av det utvidgade strandskyddet avslutad. För länet innebär det att landarealen med utvidgat strandskydd totalt sett minskats något.

Länkar till besluten finns i högerspalten. 

>> Naturvårdsverkets handbok om utvidgat strandskydd