Handläggningstid för överprövning av kommunala beslut om strandskydd

Handläggningstiden är för närvarande lång på grund av ett stort antal ärenden. Vi arbetar nu i första hand med ärenden från hösten 2015.

Frågor om ditt ärende?

Våra strandskyddshandläggare har telefontid:
måndag-tisdag 10.00-11.00
onsdag 14.00-15.00
torsdag-fredag 10.00-11.00.

Du kan även följa ditt ärende via vårt externa diarium: http://diarium.lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens granskning​

Här kan du läsa mer om hur Länsstyrelsens granskning av medgivna kommunala beslut om strandskyddsdispens  går till.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

När ett kommunalt beslut om att medge strandskyddsdispens överprövas av oss beror det på att vi har bedömt det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens eller på att en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.

Under handläggningen bedömer Länsstyrelsens handläggare om handlingarna är tillräckliga för att avgöra ärendet. Saknas uppgifter begärs kompletteringar in, i första hand från dig eller kommunen.

Eftersom aktuell kommun i de allra flesta fall har besökt platsen för ärendet och då Länsstyrelsen har tillgång till bra kartunderlag är det endast i undantagsfall som vi behöver besöka platsen för ärendet. Överprövningen av ditt ärende kan resultera i att:

  • Kommunens dispens godkänns
  • Kommunens dispens godkänns med nya villkor eller andra tillägg
  • Kommunens dispens godkänns i vissa delar
  • Kommunens dispens upphävs eller
  • Ärendet återförvisas till kommunen för förnyad handläggning.

En återförvisning kan bli aktuell om det saknas väsentliga uppgifter i ärendet från kommunen. Det kan till exempel handla om  att det inte tillräckligt tydligt framgår vilket område som får tas i anspråk för privat ändamål.

Om kommunens beslut om att medge strandskyddsdispens samtidigt har överklagats av någon annan handlägger Länsstyrelsen även det ärendet. Avgörandena för de bägge ärendena på Länsstyrelsen samordnas inför beslut.

Beslutet i ärendet skickas till dig, kommunen och eventuella andra kända sakägare. Om kommunens beslut även blivit överklagat kommer även den som överklagat att få beslutet.

Du kommer att få ett kvitto på att du mottagit beslutet. Kvittot ska skickas tillbaka till Länsstyrelsen.

Vad händer efter att du fått ditt beslut?

Om Länsstyrelsen har fattat ett beslut som innebär att någon del av beslutet upphävs kan du överklaga det till mark- och miljödomstolen. Hur det går till framgår av bilagan till Länsstyrelsens beslut.

Om Länsstyrelsen har fattat beslut om att godkänna beslutet i dess helhet och ingen heller överklagat det i rätt tid, gäller kommunens beslut.

Läs mer om

Läs mer om strandskyddsdispenser.