Strandskydd 

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och långsiktigt bevara goda livsmiljöer för växt- och djurlivet på land och i vatten.

Strand i skärgården med renfana
Foto: Christina Fagergren

Strandzonen - värdefull för många

Allmänhetens tillgång till stränderna är av stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Övergången mellan land och vatten är även betydelsefull för en rad olika livsmiljöer som många arter är beroende av. Den strandnära zonen är också värdefull bland annat för skydd och övervintring. Strandskyddet gäller även ute i vattnet. Vissa bottnar kan exempelvis vara värdefulla miljöer som lek- och uppväxtområden för fiskar och andra organismer.

Strandskyddsbestämmelserna finns i 7 kapitlet i miljöbalken.

Vad gör Länsstyrelsen?

När det gäller strandskydd har Länsstyrelsen en rad olika uppgifter, bland annat att:  

  • utvidga strandskyddsområdet om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften
  • granska alla dispenser som ges av kommunerna och vid behov överpröva dem
  • handlägga överklaganden av kommunala strandskyddsbeslut
  • handlägga dispensansökningar, upphäva strandskydd i detaljplaner och göra tillsyn i ärenden som rör försvarsanläggningar, allmänna vägar och järnvägar samt vissa skyddade områden 
  • upphäva kommuners beslut om upphävt strandskydd, om beslutet strider mot gällande bestämmelser
  • granska kommunernas utpekade landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen (LIS) i översiktsplaner
  • vägleda kommunerna i deras arbete med att tillämpa regelverket
  • svara på frågor från allmänheten och andra.

Kontakta oss

Enheten för planfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00
Enheten för naturvård
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Frågor om ditt ärende

Har du frågor om en pågående överprövning av en strandskyddsdispens (diarienummer som börjar med 526) kan du kontakta handläggaren via e-post eller telefon.

Våra strandskyddshandläggare har telefontid
måndag-tisdag 9.30-10.30
onsdag-fredag 13.00-14.00

Du kan även följa ditt ärende via vårt externa diarium: http://diarium.lansstyrelsen.se

Strandskydd

Dispenser från strandskyddet handläggs för det mesta av kommunen.

Länsstyrelsen handlägger dock strandskyddsdispenser i bland annat statliga naturreservat.

Utvidgning av strandskydd prövas av Länsstyrelsen. Upphävande av strandskydd i samband med planläggning prövas av kommunen.