Skydd av tätortsnära natur

Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag och tillsammans med bland andra kommunerna och landstinget tagit fram ett program för skydd av Storstockholms tätortsnära grönområden.

Uppdraget om tätortsnära natur - läget 2015

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för att genomföra programmet för skydd av tätortsnära natur som blev klart 2003. Programmet innehåller förslag till 71 nya naturreservat i Storstockholmsområdet.

Programmet för skydd av tätortsnära natur 2003 "Aldrig långt till naturen"   

Sammanfattning - läget den 1 maj 2015

  • Reservat är beslutad i 44 av programmets 71 föreslagna områden (ett ärende överklagat). 
  • Arbete med reservatsbildning har påbörjats i 18 områden. Arbetsläget varierar; vissa ärenden är i slutskedet, andra i utredningsstadiet och några ligger på is. 
  • I 9 av programmets områden har arbete med reservatsbildning ännu inte inletts.
  • Programmet innehåll också 24 utredningsområden. Av dessa har reservat bildats i 7 områden.
  • I programmets geografiska område - ca 30 km från Stockholms centrum - har därutöver skyddats 10 områden som inte alls var med i programmet.

Länsstyrelsens lägesredovisning till regeringen, maj 2015 (pdf) 

Tidigare lägesredovisningar

Lägesredovisning 2012-02-01, tabell (pdf)    
Länsstyrelsens lägesredovisning till regeringen, augusti 2008 (pdf)  
Lägesredovisning 2008-01-01, tabell (pdf)   
Lägesredovisning 2007-01-01, tabell (pdf)  
Länsstyrelsens lägesredovisning till regeringen, januari 2006 (pdf)

Program för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen

Den 3 november 2003 överlämnades slutrapporten i uppdraget om tätortsnära natur till regeringen. Rapporten Aldrig långt till naturen pekar ut 71 områden i Stockholmsområdet som föreslås skyddas som natur- eller kulturreservat inom tio år. Förslagen innebär att ytan skyddad natur fördubblas i Stockholmsområdet. Bland föreslagna områden kan nämnas Bogesundslandet, Lovön, Årstaskogen i Stockholm och Flemingsbergsskogen i Huddinge. Reservaten ska bildas av både kommunerna och Länsstyrelsen. Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen, landstingets regionplane- och trafikkontor och 23 av länets kommuner.

Uppdraget

Länsstyrelserna i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne fick 2002 regeringens uppdrag att ta fram var sitt program för hur de mest värdefulla tätortsnära naturområdena ska kunna få långsiktigt skydd och förvaltning. Programmet har tagits fram i samarbete med berörda kommuner och landstingets regionplane- och trafikkontor. Också miljöorganisationer och andra berörda har deltagit i arbetet.

Så här bedrevs projektet

Dokumentation från konferens om tätortsnära natur den 3 april 2003 

Remissversionen av programmet

Ett förslag till program var på remiss mellan 5 maj och 1 september 2003. Remissversionen av rapporten Aldrig långt till naturen kan laddas ner här:  

Remissammanställning (pdf) 

Rapport remiss huvudtext (pdf) 
karta 1-3 
karta 4-6 
karta 7-9 
missiv