Stora Nassa–Svenska Högarna

Länsstyrelsen har gjort en samverkansplan för förvaltning av skärgårdsområdet Stora Nassa–Svenska Högarna. Läs planen via länken till höger.

Samverkansplan för långsiktigt hållbar förvaltning

Länsstyrelsen har tagit fram en samverkansplan för skärgårdsområdet Stora Nassa–Svenska Högarna, ett område som har pekats ut av Helsingforskommissionen som ett särskilt skyddsvärt område i Östersjön. 

Arbetet med samverkansplanen har skett i samverkan med berörda målgrupper i området, till exempel fastighetsägare, organisationer, myndigheter och kommuner. Resultatet av arbetet remitterades sommaren 2010 och färdigställdes under vintern 2010–2011. Den färdiga samverkansplanen hittar du via länken till höger.

Syftet med samverkansplanen är att den ska vara ett dokument för långsiktig förvaltning av skärgårdsområdet. Genom hållbart nyttjande och bevarande av miljön och genom lokal förankring av samverkansplanen ska områdets värden säkerställas.

Sjöbodar i Lilla Nassa skärgård.

I planen redovisas områdets bevarandevärden samt mål och åtgärder för att behålla och utveckla dessa värden. De största hoten mot området utgörs i dagsläget av påverkansfaktorer knutna till friluftslivet samt storskalig påverkan som klimatförändringar, övergödning, överfiske och miljögifter. De friluftsrelaterade påverkansfaktorerna har goda förutsättningar att minimeras genom informationsinsatser och frivilligt hänsynstagande hos de besökande i området.

Samverkansplanen ingår i ett nationellt projekt

Arbetet med samverkansplanen initierades genom att Länsstyrelsen i Stockholms län ingått i Naturvårdsverkets nationella pilotprojekt som syftat till att ta fram nya sätt att värna om värdefulla kust- och havsområden. Länsstyrelsen valde att rikta det regionala arbetet mot skärgårdsområdet Stora Nassa–Svenska Högarna.

Syftet med det nationella projektet har varit att:

  • uppnå Sveriges internationella åtaganden gällande marina skyddade områden,
  • utveckla den s.k. ekosystemansatsen (centrala delar i ekosystemansatsen är adaptiv förvaltning, tillvaratagande av olika former av kunskap och lokal förankring),
  • bidra till att nå de nationella miljömålen.

Projektet heter "Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden" och har pågått mellan åren 2008–2010. Förutom Stockholms län deltog länsstyrelserna i Västernorrland, Östergötland, Blekinge och Västra Götaland.