Kyrksjölöten

Kyrksjölötens naturreservat ligger runt Kyrksjön i Bromma i västra Stockholm. Kyrksjölöten är ett kommunalt naturreservat.

Kyrksjölöten är ett mindre naturområde intill villaområdena Norra Ängby och Bromma Kyrka. I området finns de Geer-moräner som är av riksintresse för naturvården. Reservatet har som tätortsnära naturområde stor betydelse för friluftsliv, undervisning och pedagogik. Områdets naturvärden är också höga i ett kommunalt perspektiv. Kyrksjön är värdefull för fågellivet och den omgivande fuktlövskogen är en av kommunens största och har bland annat värde som groddjurslokal.

Ändamålet med naturreservatet är att
- ge de riksintressanta de Geer-moränerna ett skydd,
- säkerställa och utveckla områdets biologiska mångfald,
- säkerställa naturområdet för friluftslivet och dess användning för naturundervisning.


 Kyrksjölötens naturreservat

För mer information:
Stockholms stad

För besökare:
Utflyktsguide

Karta

Get Microsoft Silverlight