Judarskogen

Judarskogen är ett tätortsnära naturområde i Bromma i västra Stockholm. Judarskogen är ett kommunalt naturreservat.

Judarskogen ligger i Bromma, mellan Nockebyhov och Södra och Norra Ängby. Reservatet är ett omväxlande naturområde med sjön Judarn centralt belägen, omgiven av skogsmark och öppna gräsmarker. Skogsmarken utgörs till största delen av granskog, tallskog och hällmarkstallskog. Runt sjön växer fuktlövskog med al, björk och sälg. Blandskog och ädellövskog förekommer som mindre bestånd. Floran är bitvis rik med blåsippa, knärot, myskmåra m.m. Djurlivet är rikt och här häckar bl.a. skogsduva. I sjöns gamla utloppsfåra leker större vattensalamander.

I området finns De Geermoräner av mycket högt geologiskt värde. Området har pedagogiska värden för naturundervisning och utnyttjas som exkursionslokal. Judarskogen är ett viktigt rekreationsområde för det rörliga friluftslivet och är lätt att nå med allmänna kommunikationsmedel.

Ändamålet med reservatet är att:
- ge de riksintressanta de Geer-moränerna ett skydd,
- säkerställa och utveckla områdets biologiska mångfald och dess användning för naturundervisning,
- säkerställa området för det rörliga friluftslivet.


 Judarskogens naturreservat

För mer information:
Stockholms stad

För besökare:
Utflyktsguiden

Karta

Get Microsoft Silverlight