Stora Envättern

Stora Envättern är ett sjö- och skogrikt reservat.

Stora Envätterns domänreservat ligger söder om sjön Yngern, 8 kilometer nordnordost om Gnesta. Stora Envättern är en näringsfattig och förhållandevis opåverkad skogssjö med högt naturvärde. Runt sjön finns från naturvårdssynpunkt mycket värdefull naturskog hysande skyddsvärda växter och djur knutna till naturskogsmiljöer, bland annat flera hotade arter. I området finns också våtmarker. Stora Envättern är en s.k. intensivprovtagningssjö och har därmed mycket stor betydelse för miljöövervakningen. Stora Envättern-området är naturskönt och har betydelse för det rörliga friluftslivet. Genom naturreservatet går Sörmlandsleden.

Ändamålet med reservatet är att
- bevara och skydda sjön Stora Envättern samt områdets skogar och våtmarker och dess skyddsvärda växt- och djurliv,
- säkra områdets värde för det rörliga friluftslivet i den mån det inte äventyrar naturvärdena.

 


 Stora Envätterns naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Ändring av reservatsförvaltare

Fakta
Kommun:  Södertälje

Bildat år: 1996Totalarea (ha): 143 varav land: 111

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Markägare: Sveaskog

För besökaren: p-plats, eldplatser, Sörmlandsleden

Mer information
Utflyktsguiden

Karta

Get Microsoft Silverlight