Slessberget

Slessberget är ett brant berg på Mörkö.

Slessbergets naturreservat ligger på södra Mörkö, 4 kilometer söder om Mörkö kyrka. Slessberget är ett markant berg som höjer sig över omgivande odlings- och skogslandskap. På den östra delen finns resterna av en fornborg. På berget finns skogar av olika typ: hällmarkstallskog, granskog, alkärr. Nedanför berget i väster växer ekskog. På flera platser finns markerade höjder med utsikt över Mörkö. Inom området finns ett rikt djurliv.

Ändamålet med naturreservatet är att bevara ett naturområde som präglas av klippmassiv och naturligt växande barrskog och med en rik och ovanlig fauna som är knuten till sådana naturtyper.

 


 Slessbergets naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Fakta
Kommun:  Södertälje

Bildat år: 1992

Totalarea (ha): 32 varav land: 32

Reservatsförvaltare: Svenska kyrkan, egendomsnämnden i Strängnäs

Markägare: Svenska kyrkan

För besökaren: p-plats, stig

Mer information
Utflyktsguiden

Karta

Get Microsoft Silverlight