Eriksö

Eriksö ligger i anslutning till södra Mörkö, 6 kilometer nordost om Trosa. Området är ett exempel på ett kustnära område med väl bibehållet, småskaligt äldre odlingslandskap. Området har för regionen typiskt sprickdalslandskap, där höjdstråk med hällmarker och barrskogar omväxlar med jordbruksmark. Framträdande för Eriksö är den rika förekomsten av ek. Odlingslandskapet är mycket småskaligt. Merparten av åkermarken, även svårbrukade skiften, har undgått nedläggning och brukas alltjämt. Naturbetesmarker finns spridda över ön. Särskilt havsstrandängarna har höga naturvärden.

På Eriksös norra och södra delar överväger äldre, till stor del naturskogsartad, barrskog. Skogarna på öns mellersta del har varit föremål för skogsbruk under senare tid och domineras av yngre skog med framför allt gran och lövträd. I all skogsmark är inslaget av hällmarksimpediment med hällmarkstallskog relativt stort. Av vattenområdena har Boviken betydelse som yngelplats för gös.

Ändamålet med naturreservatet är att bevara och vårda ett kustnära odlings- och skogslandskap med dess stora natur-, kultur- och skönhetsvärden samt värdefulla växt- och djurliv


 Eriksö naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Fakta
Kommun:  Södertälje

Bildat år: 1998

Totalarea (ha): 578 varav land: 289

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Markägare: Sveaskog

För besökaren: p-plats, stig

Mer information
Utflyktsguiden

Karta

Get Microsoft Silverlight