Slätmossen-Borgberget

Slätmossen-Borgbergets naturreservat är ett myr- och skogsområde väster om Hemfosa.

Naturreservatet Slätmossen-Borgberget omfattar ca 178 hektar land och består av ett barrskogs- och myrmarksområde i en mosaikartad terräng. Tall dominerar på hällmarkerna och myrarna. Det finns även delar med öppen myrmark och myrmark med martall. På friska marker dominerar gran. Lövträden finns framför allt i laggkärr och annan sumpskogsmark. Sörmlandsleden löper öster om reservatet. Större delen av naturreservatet ingår i nätverket Natura 2000 och hyser en rik kryptogamflora med bland annat den sällsynta och rödlistade ringlaven. I reservatet finns två fornborgar från äldre järnåldern.

 Slätmossen-Borgbergets naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Fakta
Kommun:  Nynäshamn

Bildat år: 2006

Totalarea (ha): 178 varav land: 178

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Markägare: Staten genom Naturvårdsverket

För besökaren: Sörmlandsleden passerar utanför reservatet, p-plats

Övrigt: Natura 2000-område Slätmossen SE0110159, Borgberget SE0110303 

Karta

Get Microsoft Silverlight