Österby

Österby naturreservat är ett naturskogsområde nordväst om Hemfosa.

Österby naturreservat ligger nordväst om Hemfosa. Reservatet omfattar ett område med främst barrskog. I reservatet finns hällmarkstallskogar och granskogar men även inslag av lövskog och blandskog. Skogen är till största delen opåverkad av modernt skogsbruk och har höga naturvärden.

 Österby naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan 

Beslut om utvidgning 

Fakta
Kommun:  Nynäshamn

Bildat år: 2006, utvidgat 2011

Totalarea (ha): 130 varav land: 130

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Markägare: Staten genom Naturvårdsverket

För besökaren: Sörmlandsleden passerar genom reservatet, p-plats planeras

Övrigt: Natura 2000-område SE0110305 Engården

Karta

Get Microsoft Silverlight