Naturreservat

Öja-Landsort 

Öja-Landsorts naturreservat omfattar den kända ön Öja med fyrplatsen Landsort.

Ytterskärgårdsön Öja är till stor del bevuxen med lövskog av maritim typ. De vanligaste trädslagen är björk och al. Tallskog förekommer endast på ett litet område på öns inre del. På Öja finns även några botaniskt intressanta arter som vitoxel, åkerbär och idegran.

Ön torde vara en av länets förnämsta sträckfågellokaler. Framför allt sjöfågelsträcket är kraftigt såväl vår som höst med ejder som dominerande art men även med sädgås, prutgås och sångsvan som regelbundna gäster, ibland också praktejder och alförrädare. Under vårsträcket är dessutom andelen tättingar stort med många för vårt land sällsynta arter.

Bybebyggelsen som äger betydande kulturhistoriska och miljömässiga värden är koncentrerad till Storhamn på öns södra del, där även lotsplatsen och fyren ligger. Fyren på Landsort, som är en av Sveriges äldsta fyrplatser, är lagskyddad som byggnadsminnesmärke.

Ändamålet med naturreservatet är att bevara den värdefulla naturmiljön på Öja. Den obebyggda delen av ön skall bibehållas och endast smärre anläggningar och anordningar för allmänhetens friluftsliv skall tillåtas. Vissa områden med speciellt rikt växt- och djurliv och värdefull landskapsbild skall särskilt vårdas.

Serviceinformation

ServeringSjöbloms Öjabod, Saltboden Kök & Proviant
TorrdassTorrdass gästhamnen i Skvallerhamn på norra delen av Öja.
VandrarhemVandrarhem på Landsort
BryggaWaxholmsbolaget från Ankaruddens brygga på Torö. Gästbrygga vid Norrhamn, Skravleviken på norra Öja
HotellBed & Breakfast i gamla lotsutkiken
SevärdhetFågelstation, fyren och keramikverkstad
TältplatsPå Öja får du tälta på anvisad plats
FågelskådningSjöfågel

Kontakta oss

Enheten för naturvård
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Öja-Landsorts naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Fakta
Kommun:  Nynäshamn

Bildat år: 1985

Totalarea (ha): 570 varav land: 173

Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Markägare: Statens fastighetsverk

Externa länkar

Karta

Get Microsoft Silverlight