Käringboda

Käringboda naturreservat omfattar ett innerskärgårdsområde på en halvö väster om Nynäsviken ett par kilometer väster om Nynäshamn.

Området är starkt kuperat, bergigt och till stora delar skogsbevuxet. Mellan bergen ligger skyddade dalgångar. De flesta av de större dalarna är uppodlade eller bär spår av tidigare agrart utnyttjande. Marken har i sen tid hävdats från många mindre gårdar. För närvarande sköts jordbruksmarken från en gård på halvöns östra sida. De inskjutande vikarna Rassa vikar, Maren och Gravamaren med smala inlopp från havet är karaktäristiska för området. Rassa vikar har stort marinbiologiskt värde. Området har ett värdefullt fågelliv. Genom områdets mångformighet kan allmänheten erbjudas ett mångsidigt och rikt friluftsliv.

Syftet med reservatet är att säkra och iordningställa ett område av betydelse för allmänhetens friluftsliv samt att bibehålla en del av Södertörns kust- och kulturlandskap med dess växt- och djurliv.


 Käringboda naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Ändring av föreskrift

Ändring av naturvårdsförvaltare

Fakta
Kommun:  Nynäshamn

Bildat år: 1974, reviderat 1988

Totalarea (ha): 1 494 varav land: 1 074

Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Mer information 
Utflyktsguiden

Karta

Get Microsoft Silverlight