Svenska Högarna

Svenska högarna

Ögruppen är Stockholms skärgårds yttersta utpost mot Östersjön. Svenska högarna karaktäriseras av karg utskärgårdsnatur med kala renspolade hällar. Jättegrytor, hällkar och isräfflor finns i området. Träd och buskvegetation förekommer endast sparsamt i de mest skyddade lägena. Markvegetationen utgörs huvudsakligen av en örtrik rished. Svenska Högarna har en mycket intressant fågelfauna, framför allt på öarna Kalken och Lillö, med för länet mindre vanliga arter som t ex grågås, tordmule, sillgrissla och labb. Området utgör en av länets förnämsta sträcklokaler för flyttfågel.

Svenska Högarna var förr en fiskehamn och är sedan gammalt en fyrplats. Bland sevärdheterna kan ytterligare nämnas en trojaborg (stenlabyrint) och en kyrkogård på Storön. Arkipelagen har en storslagen natur med många för friluftslivet attraktiva vattenområden, men endast begränsade hamnmöjligheter finns på östra delen av Storön (Innerhamnen och Västermanshamnen).

Ändamålet med reservatet är att skydda ögruppens zoologiska, botaniska och marinbiologiska värden. Dessutom skall områdets kulturhistoriska tradition uppmärksammas samt områdets betydelse för friluftslivet tillvaratagas.


 Svenska Högarnas naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Fakta
Kommun:  Norrtälje

Bildat år: 1976

Totalarea (ha): 2 667 varav land: 102

Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Övrigt: Natura 2000-område SE0110096

 Externa länkar:

Karta

Get Microsoft Silverlight