Riddersholm

Riddersholm är beläget på sydöstra delen av Rådmansö, 20 kilometer öster om Norrtälje. Området karaktäriseras av sitt läge i gränsen mellan inner- och mellanskärgård med övervägande svagt kuperad bergig terräng med inslag av smala stråk av odlingsbar mark. I området finns ett småskaligt odlingslandskap bestående av bl.a. åkermark, naturbetesmark och kalkpåverkade strandängar. I övrigt präglas Riddersholmsområdets vegetation av skogar och lundar med högt inslag av ädellövskog. I området finns också skyddsvärda rikkärr. Gunnarsmaren är regionens största rikkärr med höga värden knutna till bl.a. rikkärrsfloran. Riddersholmsområdet har stor betydelse som strövområde för det rörliga friluftslivet. Området är lättillgängligt och här finns gott om anläggningar för besökare. I och nära reservatet finns strövstigar, badplats, campingplats, vandrarhem och gästhamn. 

Ändamålet med reservatet är att bevara och vårda ett område för naturvården och det rörliga friluftslivet. Områdets ädellövskogar, rikkärr och odlingslandskap med dess växt- och djurliv skall bevaras. Områdets stora betydelse för friluftslivet skall tillvaratas, dock på ett sådant sätt att friluftslivet inte äventyrar naturvärdena.


 Riddersholms naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan 1998

Ändring skötselplan 2000

Fakta
Kommun:  Norrtälje

Bildat år:  1998

Totalarea (ha): 640 varav land: 356

Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Övrigt: Natura 2000-område SE0110113

 Externa länkar:

Karta

Get Microsoft Silverlight