Paradiset

Paradisets naturreservat är ett stort sammanhängande skogsområde i Hanveden. Paradiset är ett kommunalt naturreservat.

Området är ett omtyckt rekreationsområde för det rörliga friluftslivet. Samtidigt har det höga naturvärden genom att det är i stort sett opåverkat. Hällmarkstallskogar täcker stora delen av området, men här finns också granskogar, lövskog och myrmarker. Tjädern har en stark förekomst. Större delen är nyckelbiotop och området ingår i Natura 2000. Området är rikt på fynd från stenåldern. Vid det gamla torpet Paradiset finns en raststuga och parkeringsplats som utgångspunkt för områdets vandringsleder. Sörmlandsleden går genom reservatet.

Syftet med naturreservatet skall vara att bevara ett naturskogsområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. De arter och typiska organismsamhällen som är beroende av skog som lämnas för fri utveckling ska bevaras. Även sjöarna och myrarnas höga naturvärden och de arter som är knutna till sjöarna och myrarna ska bevaras. Även naturvärden knutna till de öppna kulturmarkerna ska vårdas och skyddas.

Det är viktigt att reservatet bidrar till en gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper som legat till grund för rapporteringen till Natura 2000. Syftet är vidare att bevara områdets värden för det rörliga friluftslivet i den mån naturvårdens intressen inte skadas. Syftet är också att skydda områdets kulturvärden såsom de många stenåldersboplatser som finns i området.

 


 Paradisets naturreservat

För mer information:
Huddinge kommun

Utflyktsguiden

Karta

Get Microsoft Silverlight