Lissmadalen

Lissmadalen är ett kommunalt naturreservat, där det ingår ett varierat odlingslandskap med strandbete, fuktbetesmarker, åkerholmar, åkermarker och öppna diken. Även den fågelrika Lissmasjön ingår i reservatet.

Lissmadalens naturreservat ligger ca sju kilometer sydost om Huddinge centrum. Det friluftsliv som Lissmasjön främst bjuder på är promenader med naturupplevelser och fågelskådning. I området finns också flera värdefulla skogsmiljöer.

Lissmasjön är en grund och näringsrik fågelsjö omgiven av betesmarker. Vass kantar sjön utanför den betade strandmaden. Lissmasjön ingår i Tyresåns sjösystem och rinner via Lissmaån ut i sjön Drevviken.

Syftet med naturreservatet är att bevara områdets värden för den biologiska mångfalden och det rörliga friluftslivet. Sjön, våtmarkerna, vattendragen, bäckarna, skogsmarken, betesmarkerna och slåttermarkerna inom reservatet ska vårdas och skyddas. Även dalgångens kulturmiljövärden, öppna karaktär och landskapsrum ska vårdas och bevaras. Inom naturreservatet är naturvårdens intresse överordnat friluftslivets i den mån intressena inte kan förenas.


 Lissmadalens naturreservat

För mer information:

Huddinge kommun

Karta

Get Microsoft Silverlight