Tyresta naturreservat - ordningsföreskrifter

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

22. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.

23. göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats. Enbart utlagd eller medhavd ved får härvid användas.

24. gräva upp växter.

25. klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa djurlivet.

26. på störande sätt använda radioapparat e dyl.

27. använda motordrivet fordon annat än på vägar upplåtna för fordonstrafik.

28. ställa upp husvagn annat än på anvisade platser.

29. rida annat än på vägar och på för ridning upplåtna stigar.

30. fiska under tiden 16/9-31/12 inom det område i Åvaviken som anges på till beslutet bifogad karta och under hela året fiska eller färdas med båt i det område närmast Åvaåns mynning som anges på kartan.

31. under perioden 1 april-30 juni färdas med båt inom det område i inre Vissvassfjärden som anges på till beslutet bifogad karta.

32. cykla i terrängen utanför anlagda vägar.

33. medföra hund som inte är kopplad.

34. bedriva organiserad lägerverksamhet utan samråd med förvaltaren.

35. sätta upp orienteringskontroller utan samråd med förvaltaren.