Tyresta naturreservat - ordningsföreskrifter

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats. Enbart utlagd eller medhavd ved får härvid användas.
 • gräva upp växter.
 • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa djurlivet.
 • på störande sätt använda radioapparat e dyl.
 • använda motordrivet fordon annat än på vägar upplåtna för fordonstrafik.
 • ställa upp husvagn annat än på anvisade platser.
 • rida annat än på vägar och på för ridning upplåtna stigar.
 • fiska under tiden 16/9 - 31/12 inom det område i Åvaviken som anges på till beslutet bifogad karta och under hela året fiska eller färdas med båt i det område närmast Åvaåns mynning som anges på kartan.
 • under perioden 1 april - 30 juni färdas med båt inom det område i inre Vissvassfjärden som anges på till beslutet bifogad karta.
 • cykla i terrängen utanför anlagda vägar.
 • medföra hund som inte är kopplad.
 • bedriva organiserad lägerverksamhet utan samråd med förvaltaren.
 • sätta upp orienteringskontroller utan samråd med förvaltaren.