Tyresta naturreservat - ordningsföreskrifter

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. elda, inklusive att använda grill, förutom på anvisad plats. Användning av friluftskök är dock tillåten,

6. gräva upp växter eller plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

7. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,

8. på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller liknande,

9. framföra motordrivet fordon utanför väg eller ställa upp husvagn, släpvagn eller liknande annat än på anvisad plats,

10. a. cykla annat än på anlagd väg/cykelväg,

b. cykla på vissa vägar vid Tyresta by som anges på kartbilaga 1 i bifogad skötselplan,

11. medföra okopplad hund,

12. rida annat än på väg eller markerad ridstig,

13. under hela året fiska och färdas med båt i det område närmast Åvaåns mynning som anges på kartbilaga 1 i bifogad skötselplan,

14. under perioden 1/4–30/6 färdas med båt inom det område i inre Vissvassfjärden som anges på kartbilaga 1 i bifogad skötselplan,

15. under perioden 1/4 - 31/8 beträda det fågelskyddsområde i inre Vissvassfjärden som anges på kartbilaga 1 i bifogad skötselplan,

16. bedriva lägerverksamhet utan samråd med förvaltaren,

17. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel eller annan markering annat än tillfälligt och då efter samråd med förvaltaren,

18. bedriva tävling eller annan organiserad verksamhet med fler deltagare än 100 utan samråd med förvaltaren,

19. a. tälta inom avgränsat område vid Tyresta by (se kartbilaga 1 i bifogad skötselplan) annat än på anvisad tältplats där man får tälta högst tre dygn i följd,

b. tälta mer än två dygn i följd på en och samma plats i övriga delar av reservatet.

Föreskriften gäller inte inom campingplats,

20. under längre tid än två dygn i följd förankra båt vid annan plats än brygga eller båthamn,

21. släppa ut toalettavfall i havet från fritidsbåt eller annat fartyg,

22. starta, landa eller flyga på lägre höjd än 100 meter med obemannat luftfartyg (t.ex. drönare) inom avgränsat område vid Tyresta by (se kartbilaga 1 i bifogad skötselplan).