Sandemar

Sandemars naturreservat ligger strax väster om Dalarö. Sandemarsområdet i Stockholms inre skärgård utgör ett av länets främsta herrgårdslandskap. Området hyser en mångfald av odlingslandskapets naturtyper, däribland vidsträckta havsstrandängar och andra naturbetesmarker. Sandemars rikkärr hör till landets främsta, och har en mycket skyddsvärd flora och fauna. Strandängarna och de grunda vattenområdena i området är kända för sin betydelse för fågellivet. Svärdsnäsviken har höga värden som grund, trösklad havsvik. Sandemarsområdet är välbesökt av det rörliga friluftslivet.

Ändamålet med reservatet är att bevara och vårda ett kustnära herrgårdslandskap med dess stora natur-, kultur- och skönhetsvärden samt rika växt- och djurliv. Områdets värde för det rörliga friluftslivet skall tillvaratas i den mån naturvårdens intressen inte skadas.

 


 Sandemars naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Fakta
Kommun:  Haninge

Bildat år: 1997

Totalarea (ha): 390 varav land: 227

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Natura 2000-område Sandemar SE110115

För besökaren:kustlandskap, fågeltorn, p-plats, stigar

Mer information
Utflyktsguiden

Karta

Get Microsoft Silverlight