Häringe-Hammersta

Stora ekar på en åker
Häringe-Hammersta är ett stort kustnära naturreservat med en mångfald av naturtyper. Här finns goda möjligheter till vandringar och naturupplevelser.

Häringe-Hammersta naturreservat utgörs av två halvöar vid kusten. Häringe-Hammersta har karaktären av ett herrgårdslandskap. Här finns förhållandevis mycket ädellövskog som har en rik flora. Området har också ganska opåverkade barrskogsområden. Det ljusa, omväxlande landskapet är fint för strövtåg och cykelturer. Möjligheterna till bad och fiske är goda.

Syfte med reservatet är att bevara och vårda ett innerskärgårdslandskap och därmed bevara de natur- och kulturmiljövärden som är knutna till hävdade markslag, till innerskärgårdens löv- och barrskogar, i synnerhet ädellövskogar, samt till de sötvattens- och kustvattenmiljöer som utgör ett viktigt inslag i detta landskap.

 


 Häringe-Hammersta naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan 2004

Ändring reservatsbeslut och skötselplan 2009

Fakta
Kommun:  Haninge, Nynäshamn

Bildat år: 1990

Totalarea (ha): 1 887 varav land: 1 052

Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Övrigt: Natura 2000-område, Häringe-Hammersta SE0110005 

För besökaren: Markerade stigar, p-platser, ruinen efter Hammerstahus, Frugrottan, Häringe slott konferensanläggning (utanför reservatet).

Mer information
Utflyktsguiden

 Externa länkar

Karta

Get Microsoft Silverlight