Gålö

Gålö är en halvö i Stockholms innerskärgård i den norra delen av fjärden Mysingen. Gålös landskap är typiskt för Södertörns kust och skärgård. Det utgörs av ett sprickdalslandskap som karaktäriseras av bergryggar och höjdpartier som växlar med djupa dalgångar och havsvikar orienterade i sydvästlig-nordostlig sträckning.

Odlingslandskapet är småskaligt, präglat av de topografiska förutsättningarna. Gålös högsta naturvärden återfinns i odlingslandskapet kring Stegsholm: ett småskaligt kulturlandskap med en mosaik av åkermarker, ekhagar, lundar och betade havsstrandängar. Skogar och trädbärande marker med högar naturvärden finns framför allt i Stegsholmsområdet och kring södra Gålös bergpartier samt på öarna.

Gålö har historiskt varit en typisk innerskärgårdsö med jordbruk och fiske som huvudsakliga näringar. Ön domineras av godset Stegsholm med underlydande torp och gårdar. Stegsholm har sedan 1800-talet varit bl.a. uppfostringsanstalt för fattiga Stockholmsbarn samt jordbruksskola. Gålö köptes 1948 av Stockholms stad och har sedan dess utvecklats till ett omtyckt fritidsområde med stugbyar, badplats och småbåtshamnar.


 Gålö naturreservat

Föreskrifter

Reservatsbeslut

Skötselplan

Fakta
Kommun:  Haninge

Bildat år: 2007

Totalarea (ha): 3834 varav land: 1753

Reservatsförvaltare: Skärgårdsstiftelsen

För besökaren: kustlandskap, strandbad, vandringsleder, camping, stuguthyrning.

Övrigt: Natura 2000-område SE0110119 Stegsholm

Mer information
Utflyktsguiden

 Externa länkar

Get Microsoft Silverlight