Skansholmens naturreservat - ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter för allmänheten
Det är inom reservatsområdet förbjudet att:

* förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
* gräva upp blommor eller avsiktligt skada markvegetationen (gräs- moss- eller lavtäcket),
* medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, plocka ägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya , gryt eller liknande,
* medföra hund eller katt som ej är kopplad,
* tälta mer än två dygn,
* för  längre tid än två dygn förankra båt vid samma strand så att andras möjlighet att utnyttja värdefull båt- eller badplats försvåras,
* göra upp eld annat än på härför eventuellt iordningställda och anvisade platser,
* på ett för andra störande sätt använda grammofon, radioapparat, bandspelare eller dylikt.