Skansholmen

Reservatet omfattar den lilla ön Skansholmen i Lövstafjärden i Mälaren mellan Färingsö och Järfälla. Ön är bevuxen av lövskog, till stor del ädellövskog med lind och ek. Floran är delvis lundartad men partier med torrbacksflora finns också. Skansholmen används som klubbholme av Kristinebergs båtklubb som har bryggor och vissa byggnader på ön.

Syftet med reservatet är att skydda och bevara ett värdefullt lindbestånd samt att reglera förfogandet över en ö lämpad för båtsport och rörligt friluftsliv.


 Skansholmens naturreservat

Föreskrifter

Reservatsbeslut

Ändring naturvårdsförvaltare

Fakta
Kommun:  Ekerö

Bildat år:  1974, reviderat 1998

Totalarea (ha): 2 varav land: 2

Get Microsoft Silverlight