Eldgarnsö

Eldgarnsö ligger norr om Färingsö i Mälaren. Ön har en varierad natur med ädellövskog, barrskog, öppen lundvegetation, betad ädellövhagmark, åkermark och breda vassbälten. De många naturtyperna ger tillsammans upphov till rikt och omväxlande växt- och djurliv. Ön är känd för sina ädellövskogar med bland annat alm, ask, lind, lönn och ek. Lundvegetationen är välutvecklad med växter som gulsippa, lungört och vårärt. Bland övriga växtarter kan nämnas luden johannesört, underviol, storrams, nästrot och den för detta område iögonfallande misteln.

Eldgarnsö uppvisar också en mycket intressant storsvampflora. Fågellivet är rikt med flera häckande arter som rördrom, fiskgjuse, bivråk, brun kärrhök, göktyta och ortolansparv. Eldgarnsös insektsfauna är speciellt intressant. Eldgarnsö är värdefull från rekreationssynpunkt.

Ändamålet med naturreservatet är att skydda områdets botaniska och zoologiska värden, samt bevara ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område. Några större anläggningar för friluftslivet skall därvid inte iordningställas.


 Eldgarnsö naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut  och skötselplan ändring 1988

Skötselplan ändring 1998

Skötselplan ändring 2000

Ändring naturvårdsförvaltare

Fakta
Kommun:  Ekerö

Bildat år:  1979, reviderat 1988

Totalarea (ha): 510 varav land: 200

För besökare: Utflyktsguide

Get Microsoft Silverlight