Björkö

Reservatet, som endast är 1,6 hektar stort, ligger på Björkö i Mälaren. Området består av gammal barrskog. Många av träden har en ålder av över 200 år. Det lilla skogsområdet ger ett relativt opåverkat intryck med få spår från avverkningar. Även delar av den omgivande skogen ger ett opåverkat intryck.

Ändamålet med reservatet är att bevara den naturskogsliknande vegetationen utan avverkningar eller röjningar. Inga anordningar skall iordningställas för allmänhetens friluftsliv


 Björkö naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Ändring naturvårdsförvaltare

Fakta
Kommun:  Ekerö

Bildat år:  1944, reviderat 1991

Totalarea (ha): 1,6       
varav land: 1,6

Get Microsoft Silverlight