Stora Träsket

Stora Träsket är ett kommunalt naturreservat. Reservatet omfattar sjön Stora Träsket med omgivande naturskog.

Skogssjön Stora Träsket ligger i ett större barrskogsområde norr om Viad. Kring sjön finns gamla naturskogar med höga naturvärden. Här finns signalarter som knärot, ryl, granticka, ullticka, fyrflikig jordstjärna, kamjordstjärna, gammelgranslav och kattfotslav. 

 Stora Träskets naturreservat

För mer information:
Botkyrka kommun

Get Microsoft Silverlight