Angarnssjöängen

Angarnssjöängen är länets finaste fågelsjö och ligger omgiven av ett öppet odlingslandskap som är rikt på fornlämningar.

Angarnssjöängen är känd som länets förnämsta fågelsjö. Sjön och omgivningarna utgör ett exempel på ett äldre odlingslandskap med bosättningar åtminstone sedan järnålder. Runt sjön finns betade strandängar, hagmarker och skogsavsnitt. Området är populärt som utflyktsmål för friluftslivet.

Angarnssjöängen genomgick en stor restaurering under första hälften av 1990-talet. Bland annat återupptogs betesdriften som till stor del varit nedlagd. Sjön har stor betydelse som rastlokal för änder, vadare och rovfågel. Sjöängens värde som häckningslokal är också stort. Till områdets typiska häckfåglar hör sim- och dykänder, brun kärrhök, tofsvipa, rödbena och gulärla. 

Hagmarksområdena runtom sjön har en representativ flora med hävdgynnade växtarter. Naturreservatet är rikt på fornlämningar. Till exempel finns en runhäll, fornborg och järnåldersgravfält i området.

Ändamålet med reservatet är att i första hand skydda Angarnssjöängen och dess fågelliv. De omgivande landområdena ska tjäna som en skyddande buffert för fågellivet, samtidigt som reservatets värde som friluftsområde och kulturmiljö tillvaratas.


 Angarnssjöängens naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Fakta
Kommun: Vallentuna

Bildat år: 1982

Totalarea (ha): 565 varav land: 475

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Markägare: Naturvårdsverket, Stockholms stad, enskild

För besökaren: p-plats, stigar, fågeltorn, utflyktsguide.
OBS! Du är välkommen i betesmarkerna, men stör inte kor med kalvar och gå inte in med hund i hagarna.

Karta

Get Microsoft Silverlight