Kvalitetssäkring 2010-2011

Uppdatering av Natura 2000-områdenas livsmiljöer samt gränsjusteringar.

Landets länsstyrelser har mellan 2009-2011 arbetat med kvalitetssäkring av Natura 2000-nätverket och lämnat förslag till ändringar av de anmälda livsmiljöer och arter samt yttergränser till Naturvårdsverket innan regeringen fattade beslut. Innan ändringsförslagen skickades in till Naturvårdsverket, har en omfattande remisshantering med berörda markägare, kommuner och andra myndigheter genomförts. Länsstyrelsen har under 2015-2016 uppdrag av regeringen att införa dessa nya uppgifter i bevarandeplanerna, mer information finns här.

Kartor över natura-livsmiljöernas utbredning enligt ändringsförslag

Fram till dess att bevarandeplanerna är uppdaterade framgår den gällande förekomsten av livsmiljöer av reviderade kartor. Bevarandeplaner och reviderade kartor kan laddas ner som pdf. För områden utan reviderad karta framgår aktuella utbredningar av Natura-livsmiljöerna av kartan längst bak i bevarandeplanen. 

>> Bevarandeplaner och reviderade naturtypskartor   

Utvecklingsområden

Det som på vissa kartor markerats som utvecklingsområde är mark där Länsstyrelsen har angivit önskemål/inriktning för ytan. Det är inte Natura-livsmiljö, men med skydd eller rätt skötsel kan det bli Natura-livsmiljö i framtiden. Utvecklingsområdena redovisas som information till bl.a. markägare, men ska inte rapporteras till EU-kommissionen. För områden som räknas till livsmiljö har Sverige skyldighet att bevara de utpekade naturvärdena. Ett utvecklingsområde mot en viss livsmiljö är bara en viljeinriktning. Det innebär alltså inget åtagande om att bevara natur­värden.