Kvalitetssäkring 2010-2011 

Uppdatering av Natura 2000-områdenas naturtyper samt gränsjusteringar.

Länsstyrelserna har 2009-2011 ett regeringsuppdrag om att granska och kvalitets­säkra landets Natura 2000-områden.

Om det finns ny information om naturtyper och arter i befintliga Natura 2000-områden ska den registreras hos EU-kommissionen. Detta gäller bara arter och naturtyper som finns listade i EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv. Länsstyrelsen föreslår också kvalitetsförbättring av yttergränserna i vissa fall. Dessa ändringar måste godkännas av EU innan de blir gällande. 

Hälften av ändringsförslagen lämnades till Naturvårdsverket vid årsskiftet 2010/2011. Resterande ändringsförslag ska lämnas till Naturvårdsverket 1 oktober 2011. Regeringen ska ta ställning till ändringarna och skicka dem vidare till EU. Om uppgifterna godtas beräknas de att vara registrerade hos EU-kommissionen under 2012. 

Uppdatering av bevarandeplaner

När regeringen har tagit ställning till ändringsförslagen om naturtyper och arter och EU-kommissionen har godkänt ändrade yttergränser avser Länsstyrelsen att påbörja arbetet med uppdateringen av bevarandeplanerna som finns till respektive Natura 2000-område.

Kartor över natura-naturtypernas utbredning enligt ändringsförslag

För de flesta områden har det skett ändringar i naturtyperna efter att bevarandeplanerna fastställdes. För dessa områden finns reviderade naturtypskartor. Bevarandeplaner och reviderade kartor kan laddas ner som pdf. För områden utan reviderad karta  framgår aktuella utbredningar av Natura-naturtyperna av kartan längst bak i bevarandeplanen. 

>>Bevarandeplaner och reviderade naturtypskartor 

 

Utvecklingsområden

Det som på vissa kartor markerats som utvecklingsområde är mark där Länsstyrelsen har angivit önskemål/inriktning för ytan. Det är inte Natura-naturtyp, men med skydd eller rätt skötsel kan det bli Natura-naturtyp i framtiden. Utvecklingsområdena redovisas som information till bl.a. markägare, men ska inte rapporteras till EU-kommissionen. 

För områden som räknas till naturtyp har Sverige skyldighet att bevara de utpekade naturvärdena. Ett ett utvecklingsområde mot en viss naturtyp är bara en viljeinriktning. Det innebär alltså inget åtagande om att bevara natur­värden.

Kontakta oss

Mats Nordin
Handläggare
Enheten för naturvård
Enheten för naturvård
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00