Bevarandeplaner för Natura 2000-områden 

En bevarandeplan ska finnas för varje Natura 2000-område. Planen innehåller en beskrivning av naturvärdena, möjliga hot, förslag till skötsel och bevarandeåtgärder.

Fastställda bevarandeplaner kan laddas ner som pdf-filer. Du når planerna genom att klicka på respektive kommun i vänsterspalten.

Bevarandeplaner - ett kunskaps- och planeringsunderlag

Länsstyrelsen ska upprätta bevarandeplaner för alla Natura 2000-områden. En bevarandeplan är en form av kunskaps- och planeringsunderlag och har ingen rättsligt bindande verkan.

I planerna anges:

  • vilka av fågel- och habitatdirektivens skyddade naturtyper och arter som förekommer i området
  • hur stor yta naturtyperna täcker
  • mål för respektive naturtyp och art
  • vad som kan skada arten eller naturtypen
  • åtgärder som behövs för att uppnå ett gynnsamt bevarandetillstånd
  • hur man tänker följa upp att målen nås

Bevarandeplanen är både underlag för förvaltningen av naturvärdena i området och stöd i samband med tillståndsprövning.

Texten under rubrikerna ”Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus” och ”Hot” fungerar främst som stöd för tolkningen av regelverket medan övriga delar av planen främst handlar om förvaltningen av naturvärdena.

Länsstyrelserna ansvarar för framtagandet av bevarandeplaner, men har i stor utsträckning involverat markägare och andra berörda i processen.

Bevarandeplanerna fastställs av Länsstyrelsen. Av Stockholms läns 235 Natura 2000-områden är 173 i dagsläget fastställda (2007-02-05).  Många av de återstående utkasten till bevarandeplaner är ute på remiss hos bl.a. markägare och kommer att publiceras vid nästa fastställelseomgång. Bevarandeplanerna kan ändras och justeras löpande, även efter att de blivit fastställda.

 

Kontakta oss

Mats Nordin
Handläggare
Enheten för naturvård
Annika Lindvall
Miljöhandläggare
Enheten för naturvård
Enheten för naturvård
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Aktuella remisser

Yttrande ska vara mottaget av Länsstyrelsen senast den 18 september 2015:

Katthavet

Dansbol

Grevinnans Rå