Bevarandeplaner för Natura 2000-områden 

En bevarandeplan ska finnas för varje Natura 2000-område. Planen innehåller en beskrivning av naturvärdena, möjliga hot, förslag till skötsel och bevarandeåtgärder.

Fastställda bevarandeplaner kan laddas ner som pdf-filer. Du når planerna genom att klicka på respektive kommun i vänsterspalten.

Bevarandeplaner - ett kunskaps- och planeringsunderlag

Länsstyrelsen ska upprätta bevarandeplaner för alla Natura 2000-områden. En bevarandeplan är en form av kunskaps- och planeringsunderlag för förvaltningen av naturvärdena i området och ett stöd i samband med tillståndsprövning. Bevarandeplanerna är i sig inte juridiskt bindande.

I planerna anges:

  • vilka av fågel- och habitatdirektivens skyddade livsmiljöer och arter som förekommer i området
  • hur stor yta livsmiljöerna täcker
  • mål för respektive livsmiljö och art
  • vad som kan skada arten eller livsmiljön
  • åtgärder som behövs för att uppnå ett gynnsamt bevarandetillstånd 

Texten under rubrikerna ”Bevarandemål” och ”Hot” fungerar främst i samband med tillståndsprövning, medan övriga delar av planen främst handlar om förvaltningen av naturvärdena.

Länsstyrelserna ansvarar för framtagandet av bevarandeplaner och har i stor utsträckning involverat markägare och andra berörda i processen. Bevarandeplanerna fastställs av Länsstyrelsen. Av Stockholms läns 235 Natura 2000-områden är 215 i dagsläget fastställda (2015-10-01). Länsstyrelsen jobbar nu med att fastställa de sista bevarandeplanerna. Aktuella bevarandeplaner som det är möjligt att lämna synpunkter på finns i högerspalten. Bevarandeplanerna kan ändras och justeras löpande, även efter att de blivit fastställda.

Kontakta oss

Mats Nordin
Handläggare
Enheten för naturvård
Annika Lindvall
Handläggare
Enheten för naturvård
Enheten för naturvård
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Aktuella remisser

För närvarande finns inga aktuella remisser.