Bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Varje Natura 2000-område ska ha en bevarandeplan. En bevarandeplan är ett kunskaps- och planeringsunderlag för förvaltningen av naturvärdena i området och ett stöd vid tillståndsprövning.

Alla fastställda bevarandeplaner kan laddas ner som pdf-filer. Du når planerna genom att klicka på respektive kommun i vänsterspalten.

Texten under rubrikerna "Bevarandemål" och "Hot" används främst i samband med tillståndsprövning, medan övriga delar av planen främst handlar om förvaltningen av naturvärdena. Bevarandeplanerna är i sig inte juridiskt bindande.

I vissa bevarandeplaner finns utvecklingsområden markerade på kartan. Dessa områden är idag inte livsmiljöer enligt regelverket för Natura 2000, men med skydd eller rätt skötsel kan de bli det i framtiden. Ett utvecklingsområde anger Länsstyrelsens viljeinriktning om framtida utveckling. Det innebär inget krav om att bevara natur­värden och det har inte rapporterats till EU-kommissionen.

 

Revidering av bevarandeplanerna pågår

Just nu reviderar Länsstyrelsen äldre bevarandeplaner. Arbetet sker i omgångar och 2016 reviderades 100 bevarandeplaner (se beslut till höger). Arbetet med resterande planer fortsätter under 2017. Revideringarna utförs på regeringens uppdrag och utgår från den kvalitetssäkring som tidigare har gjorts och då även remitterats. Berörda markägare meddelas när en reviderad bevarandeplan har fastställts.

De planer som revideras får ett lite annat upplägg med ett nytt stycke om bevarandesyfte. Bevarandemålen ses också över. Om tidigare kvalitetssäkring inneburit förändringar av livsmiljöer, arter eller arealer revideras även dessa och planen får då en ny karta. Revideringen har dock inte inneburit någon systematisk översyn av skötselåtgärder eller bevarandetillstånd. Alla fastställda planer hittar du genom att klicka på respektive kommun i vänsterspalten. Där finns både de reviderade och de som är fastställda tidigare och ännu inte reviderats.

 Content Editor

​Beslut

 Aktuella remisser

För närvarande finns inga aktuella remisser.