Bevarandeplaner för Natura 2000-områden

En bevarandeplan ska finnas för varje Natura 2000-område. Planen innehåller en beskrivning av naturvärdena, möjliga hot, förslag till skötsel och bevarandeåtgärder.

Fastställda bevarandeplaner kan laddas ner som pdf-filer. Du når planerna genom att klicka på respektive kommun i vänsterspalten.

Bevarandeplaner - ett kunskaps- och planeringsunderlag

Länsstyrelsen ska upprätta bevarandeplaner för alla Natura 2000-områden. En bevarandeplan är en form av kunskaps- och planeringsunderlag för förvaltningen av naturvärdena i området och ett stöd i samband med tillståndsprövning. Bevarandeplanerna är i sig inte juridiskt bindande.

I planerna anges:

  • vilka av fågel- och habitatdirektivens skyddade livsmiljöer och arter som förekommer i området
  • hur stor yta livsmiljöerna täcker
  • mål för respektive livsmiljö och art
  • vad som kan skada arten eller livsmiljön
  • åtgärder som behövs för att uppnå ett gynnsamt bevarandetillstånd 

Texten under rubrikerna ”Bevarandemål” och ”Hot” fungerar främst i samband med tillståndsprövning, medan övriga delar av planen främst handlar om förvaltningen av naturvärdena.

Länsstyrelserna ansvarar för framtagandet av bevarandeplaner och har i stor utsträckning involverat markägare och andra berörda i processen. Bevarandeplanerna fastställs av Länsstyrelsen. Av Stockholms läns 235 Natura 2000-områden är 215 i dagsläget fastställda (2015-10-01). Länsstyrelsen jobbar nu med att fastställa de sista bevarandeplanerna. Aktuella bevarandeplaner som det är möjligt att lämna synpunkter på finns i högerspalten. Bevarandeplanerna kan ändras och justeras löpande, även efter att de blivit fastställda.

 Aktuella remisser

För närvarande finns inga aktuella remisser.