Natura 2000

Natura 2000 är EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Syftet är att värna om livsmiljöer och arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse.

Natura 2000-symbolen

Natura 2000 i Stockholms län

I Stockholms län finns 235 Natura 2000-områden. Alla områden finns på webbsidan Sveriges Natura 2000-områden, se länk till höger. Sammanlagt omfattas ca 56 000 hektar, varav omkring två tredjedelar är vatten.

I länets Natura 2000-områden ingår många stora naturreservat i skärgården liksom välkända naturområden som Tyrestaområdet och Tullgarns naturreservat. Dessutom ingår många mindre naturreservat, värdefulla ängs- och hagmarker, små kalkkärr och värdefulla skogsmiljöer med barr- och lövskog. Till varje Natura 2000-område tas en bevarandeplan fram, som bland annat beskriver områdets värden. Fastställda bevarandeplaner når du via menyn till vänster.

Nätverket Natura 2000

Natura 2000 har tillkommit med stöd av EG:s art- och habitatdirektiv som också hänvisar till det äldre fågeldirektivet. Sverige och övriga EU-länder skall föreslå områden av gemenskapsintresse med vissa livsmiljöer och arter som listas i de båda direktiven. Dessa områden bildar nätverket Natura 2000.

Sverige skall se till att områden som ingår i nätverket får den skötsel de behöver, skydda dem från skador samt övervaka att deras naturvärden bevaras. Målet är att en "gynnsam bevarandestatus" upprätthålls för de utpekade livsmiljöerna och arterna. Detta innebär lite förenklat att "ängen ska förbli äng" och att "naturskogen ska fortsätta att vara naturskog" och att arterna ska fortleva i livskraftiga bestånd.  

Utpekade livsmiljöer

Av de totalt över 170 livsmiljöer som nämns i habitatdirektivet förekommer ca 90 i Sverige, varav drygt 40 i Stockholms län. Bland dessa finns flera typer av sjöar, havsmiljöer, skärgårdar, våtmarker, artrika gräsmarker och skogsbiotoper. Den mest representerade av skogstyperna är den för Sverige mycket viktiga "taigan", det vill säga naturskog med gran och tall eller vanliga lövträd såsom björk och asp. Andra viktiga trädbärande marker i länet är olika ädellövskogar och ekhagar.

Utpekade arter

Habitatdirektivet nämner totalt 690 skyddsvärda arter, varav 103 förekommer i Sverige. Av dessa förekommer 28 arter i Stockholms län, exempelvis guckusko, grön sköldmossa och fisken asp. Några arter där Stockholms län har ett särskilt stort ansvar är gråsäl, småsvalting, hällebräcka och asknätfjäril. Av dessa arter finns betydande delar av Sveriges och i vissa fall världens populationer i länet. Fågeldirektivet tar upp 185 fågelarter för vilka Natura 2000-områden skall inrättas. Av dessa uppträder ca 63 regelbundet i Sverige och 47 i länet. Arter som regelbundet häckar i länet eller rastar i större antal är ca 40.

Litteraturtips

Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000, Naturvårdsverket 1997

Svenska djur och växter i det europeiska nätverket Natura 2000, ArtDatabanken 2000 (B Cederberg & M Löfroth, red.)